Browsing by Subject วิธีกำลังสองน้อยที่สุด

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 21  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2531การทดสอบความเท่ากันของสัมประสิทธิ์ความถดถอย เมื่อความแปรปรวนสุ่มไม่เท่ากันศิริมา วงศ์แสง
2547การประมาณค่าผลกระทบตกค้างในแผนการทดลองข้ามปัจจัยแบบสมดุลเมื่อผลกระทบตกค้างเป็นสัดส่วนกับผลกระทบโดยตรงมาลัย แสวงทรัพย์, 2521-
2545การประมาณค่าพารามิเตอร์สำหรับแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ปัจจัยคงที่ กรณีข้อมูลระยะยาวไพจิตร สิงหาโชติ
2547การประมาณค่าพารามิเตอร์ในสมการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายของข้อมูลระยะยาวพัชรีภรณ์ พรหมหมัด, 2522-
2546การประเมินวงจรตรวจวัดเส้นขอบแบบประมาณฟังก์ชันพหุนามกำลังสองต่ำสุดสำหรับภาพอัลตราเซานด์ศรัณย์ วงศ์วรพิทักษ์
2546การประเมินสมรรถนะของวงควบคุมโดยใช้ค่าแปรปรวนต่ำสุดคงทนอุบลวรรณ ตันตินุชวงศ์
2549การปรับปรุงความถูกต้องของการหาตำแหน่งแบบจุดเดี่ยวด้วยจีพีเอส โดยการใช้วิธี MINQUE สำหรับการประมาณค่าเมทริกซ์ของความแปรปรวนร่วมมยุรา ล้วนเส้ง
2545การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความเสียหาย เพื่อการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ในประเทศไทยกันทิมา ศิริพาณิชย์
2542การวิเคราะห์เชิงเบส์สำหรับตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นเชิงเดียววีรพา ฐานะปรัชญ์
2539การศึกษาการประมาณเวลาสำหรับงานก่อสร้างอาคารวิโรจน์ วงศ์ธัญลักษณ์
2545การเปรียบเทียบการประมาณค่าพารามิเตอร์ของตัวแบบอนุกรมเวลาวราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล, 2520-
2548การเปรียบเทียบการประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธีเบส์ กับวิธีวิเคราะห์ความถดถอยแบบสองขั้นกำลังสองน้อยสุดเกียรติเทพ ตั้งสันติถาวร
2547การเปรียบเทียบการประมาณค่าพารามิเตอร์ในการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณโดยวิธีเอ็มพิริคัลเบส์ริดจ์รีเกรสชัน เมื่อเกิดพหุสัมพันธ์วรรัตน์ ราชกิจจา, 2524-
2545การเปรียบเทียบผลลัพธ์จากการคำนวณปรับแก้ด้วยหลักลีสท์สแควร์โดยอัลกอริทึมแบบต่างๆ ในโปรแกรม MATHEMATICAชยุตม์ อยู่เล็ก
2550การเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณด้วยวิธีกำลังสองน้อยสุดร่วมกับวิธีดั้งเดิมเมื่อเกิดความคลาดเคลื่อนจากการวัดค่าในตัวแปรอิสระมณฑิรา ดวงสาพล
2549การเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าสูญหายในการวางแผนการทดลองแบบจัตุรัสละตินศุภลักษณ์ กรรณิกา
2557การเปรียบเทียบวิธีการประมาณสำหรับการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นพหุที่ค่าความคลาดเคลื่อนมีความแปรปรวนไม่คงที่จากการแจกแจงแบบล็อกนอร์มอลและแกมมาฑิฆัมพร บุญญมาส
2544การเปรียบเทียบอำนาจของการทดสอบสำหรับสัมประสิทธิ์ในตัวแบบอัตถดถอยอันดับ 1 แบบมีแนวโน้มสุทธาทิพย์ มาระเนตร์
2543ความสามารถของผลต่างโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยในการพยากรณ์ อัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยงามจิต ธรรมพักตรกุล
2516ปัญหาการใช้วิธีกำลังสองน้อยที่สุดสุปราณี ธานยวาสย์