Browsing by Subject วีดิทัศน์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 20
Issue DateTitleAuthor(s)
2015Improvement of surveillance video coding based on IEEE 1857 standardThipkesone Bounnakhom
2546การควบคุมอัตราการประวิงเวลาต่ำสำหรับมาตรฐานการลงรหัสสัญญาณวีดิทัศน์ขั้นสูงพรเทพ นวกิจกนก
2548การจำแนกวีดิทัศน์กีฬาประเภทคอร์ทโดยใช้ลักษณะวีดิทัศน์ระดับล่างณัฐชัย วัชราภินชัย, 2524-
2542การตรวจจับความเร็วรถยนต์แบบทันกาลโดยใช้การประมวลผลภาพวีดิทัศน์กฤษดา โชคสินอนันต์
2547การตรวจนับจำนวนยานพาหนะในเวลากลางคืนแบบทันกาลจากภาพวีดิทัศน์ด้านหลังรถเมทินี วัฒนะเมธานนท์, 2523-
2555การติดตามเป้าหมายด้วยกล้องส่าย-ก้มเงยที่ทำงานร่วมกันอดิศร ผาสุขมูล
2524การผลิตและการใช้เทปโทรทัศน์ประกอบการฝึกอบรมกระบวนการกลุ่ม : รายงานผลการวิจัยทิศนา แขมมณี; พวงทิพย์ ชัยพิบาลสฤษดิ์; นันทนา เทพบริรักษ์
2539การวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา และกลวิธีการนำเสนอมุขตลกของรายการตลกทางโทรทัศน์และวิดีโอเทปเมธา เสรีธนาวงศ์
2539การสื่อความหมายเรื่องทางเพศจากการแสดงตลกผ่านสื่อวิดีทัศน์ พ.ศ.2538ขจรเกียรติ มะกรทัต
2546การแยกส่วนภาพวิดีโอออกเป็นวัตถุแบบอัตโนมัติโดยใช้เทคนิคการตัดสินใจแบบเบย์ศักดิ์ เขมชัย
2539การแสดงตลกในงานสื่อวีดิทัศน์ ระหว่างปี พ.ศ.2536-2537วีระ แก่นเพชร
2538ความรู้และความพึงพอใจที่ได้จากการชมวีดิทัศน์แบบละคร และแบบสารคดีเรื่องเอดส์ของผู้มาฝากครรภ์ ที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 1ศิริใจ นิพพิทา
2530ความสัมพันธ์ระหว่างการชมเทปโทรทัศน์กับสัมฤทธิ์ผลทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครสมชาย ลีตะภวังค์
2530บทบาทของวีดีโอ : สภาพปัจจุบันและแนวโน้มลัคนา ศรีสวัสดิ์
2533ประสิทธิผลของสื่อวิดีทัศน์ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่โครงการอีสานเขียววัฑฒนา จันทร์จรัสวัฒนา
2546ผลของการจัดการด้านพฤติกรรมร่วมกับการใช้ตัวแบบสัญลักษณ์จากสื่อวีดิทัศน์ ต่อความรุนแรงของอาการกลั้นปัสสาวะไม่ได้ในผู้สูงอายุสตรีสุพิชญา นุทกิจ, 2518-
2554ผลของการแทรกเทคนิคการตั้งคำถาม 5W1H ในวิดีโอบรรยายออนดีมานด์บนเว็บ 2.0 ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาของนิสิตปริญญาตรีนรินธน์ นนทมาลย์
2544อัลกอริทึมการค้นหาแบบเพชรชนิดไม่สมมาตรแบบปรับตัวได้โดยใช้การปรับย้ายจุดศูนย์กลางสำหรับการประมาณการเคลื่อนที่ในการเข้ารหัสสัญญาณวิดีทัศน์ทวีศักดิ์ สรรพสิทธิ์วงศ์
2525เทปบันทึกภาพวิชัย รัชตะนาวิน
2529แนวโน้มทางการตลาดของเทปบันทึกภาพขนาดครึ่งนิ้ว ในเขตกรุงเทพมหานครวิทอง ตัณฑกุลนินาท