Browsing by Subject สถาบันการเงิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2564Thailand data protection guidelines 3.1 : แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับกลุ่มกิจกรรมวาณิชธนกิจปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง; พัฒนาพร โกวพัฒนกิจ; ชวิน อุ่นภัทร; โมกข์พิศุทธิ์ รตารุณ
2549การวินิจฉัย "ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยของสถาบันการเงิน" เพื่อกำหนดรูปแบบของการฟอกเงินธีระพันธ์ เมฆเกรียงไกร
2549ข้อสัญญาและแนวปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม : ศึกษากรณีสัญญาและแนวปฏิบัติระหว่างผู้ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อเงินด่วนโดยเอกชนซึ่งไม่ใช่สถาบันการเงินกับผู้ขอสินเชื่อชรยา จิตต์ธรรมวงศ์
2565ความไม่สอดคล้องของการกำหนดวงเงินคุ้มครองเงินฝากตามพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 กับมาตรการส่งเสริมการออมเกษียณอายุศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศ
2562บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานใน บริษัทผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลอนุพงษ์ ชำนาญการ
2562ปัญหาการลงโทษผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยของสถาบันการเงินตาม พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542ภวินท์ ประเทืองสุขสกุล
2563ปัญหาความสัมฤทธิ์ผลในทางปฏิบัติของพระราชบัญญัติสถาบันการเงิน ประชาชน พ.ศ. 2562ฐตรัชต์ อินทรสุขศรี