Browsing by Subject สถาบันอุดมศึกษา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 28  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2543กระบวนทัศน์ใหม่สารสนเทศในสถาบันอุดมศึกษาสุวิมล ธนะผลเลิศ
2540การนำเสนอรูปแบบงบประมาณสถาบันอุดมศึกษาของรัฐจิตรา เตมีย์
2547การนำเสนอวาระปฏิบัติเพื่อพัฒนาวัฒนธรรมองค์การของมหาวิทยาลัยราชภัฏ สู่ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นศุภลักษณ์ วิริยะสุมน, 2501-
2529การนำเสนอเป้าประสงค์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระหว่างพุทธศักราช 2528-2537ศิรินาถ บุณยสงวน
2542การนำเสนอโครงสร้างระบบอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงกลาโหมในอนาคตชัยศึก เกตุทัต
2555การพัฒนาตัวบ่งชี้ความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบันอุดมศึกษาไทยตามหลักธรรมาภิบาลจอย ทองกล่อมสี
2554การพัฒนายุทธศาสตร์องค์กรสมรรถนะสูงของสถาบันการศึกษาพยาบาล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล
2556การพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงสำหรับสถาบันอุดมศึกษาไทยสมยศ ชี้แจง
2547การพัฒนารูปแบบความร่วมมือระหว่างสถาบันการเงินภาคธนาคารกับมหาวิทยาลัยของรัฐในการจัดหลักสูตรการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาพนักงานสุธีรา ตังสวานิช
2549การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแบบบูรณาการพหุมิติ ของประสิทธิผลของคณะวิชาในสถาบันอุดมศึกษาฤตินันท์ สมุทร์ทัย
2538การวิเคราะห์การจัดการแนะแนวการศึกษาและอาชีพในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยแน่งน้อย พัวพัฒนกุล
2540การวิเคราะห์การดำเนินงานตามนโยบายกองทุนเงินให้กู้ยืม เพื่อการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาสมฤดี วงษ์สมิง
2554การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการจัดการเรียนการสอน โดยการใช้เทคโนโลยีแบบเคลื่อนที่ในสถาบันอุดมศึกษาปาริชาติ ปาละนันทน์
2528การวิเคราะห์งานส่งเสริมการผลิตตำราในมหาวิทยาลัยพวงปราง เพ็ญศรี
2552การวิเคราะห์ปัจจัยภาวะผู้นำของหัวหน้าภาควิชาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การของภาควิชาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนพิศสุภา ปัจฉิมสวัสดิ์
2552การศึกษากระบวนการเรียนรู้เพื่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถาบันอุดมศึกษาสุจิตรา สร้อยแสงจันทร์
2550การศึกษาบทบาทของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีต่อการชำระหนี้ของนิสิตนักศึกษาคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามุทิตา คงสมปราชญ์
2552การศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาทุนทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐนันทวุฒิ พิมพ์แพง
2543การศึกษาแบบความสัมพันธ์ของอำนาจ ความเป็นศูนย์กลางและยุทธศาสตร์การเจรจาต่อรองประสานประโยชน์กับการจัดสรรเทศะ ในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยศศิธร โสภณ, 2499-
2523การสำรวจสภาพแวดล้อมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนารี มิตรสัมพันธ์ดี