Browsing by Subject สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
2553กลยุทธ์การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยนพวรรณ บุญธรรม
2554การนำเสนอรูปแบบการพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนสู่ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพพิชญ์ รัตนเพียร
2547การพัฒนากลยุทธ์การตลาดสำหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนสำราญ บุญเจริญ, 2498-
2552การพัฒนาระบบการประเมินการปฏิบัติงานสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชน ตามแนวคิดของการประเมินแบบอิงมาตรฐาน และการให้ผลตอบแทนตามสมรรถนะปิยะธิดา ทองอร่าม
2545การพัฒนารูปแบบและกลยุทธ์การบริหารคุณภาพ สำหรับกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเอกชนธนีนาฏ ณ สุนทร
2524การใช้กลยุทธทางการตลาดในการดำเนินงานของวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครศรีสุภา สหชัยเสรี
2528ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษา เกี่ยวกับปัญหาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ในหมวดวิชาพื้นฐานของวิทยาลัยเอกชน ในกรุงเทพมหานครมลฑา วิเศษจิตเลิศ
2532ทิศทางการส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของทบวงมหาวิทยาลัยอัญชลี สีตบุตร
2557ยุทธศาสตร์การบริหารการเปลี่ยนแปลงสถาบันอุดมศึกษาเอกชนสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุขบุรินทร์ เทพสาร
2554รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงบูรณาการสำหรับผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนปทุมพร เปียถนอม