Browsing by Subject สมาคมอาเซียน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2010Roles and impacts of ASEAN University Network on youth development towards ASEAN integrationSalita Seedokmai
2555การนำเสนอแนวทางการพัฒนาสมรรถนะครูเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในการก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนนภมณฑ์ เจียมสุข
2557ความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชนวรารัตน์ ศรีจันทร์
2545ผลกระทบของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในอาเซียนที่มีต่อการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศอัญชลี รัตน์งามลักษณ์
2557พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศอาเซียนฐิตวรรณ ปัญญาคำ
2555ยุทธศาสตร์การบริหารสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนสุนทรี วรรณไพเราะ
2543เงินสกุลร่วมในกลุ่มประเทศอาเซียนกรกรัณย์ กังพานิชกุล
2545ไทยกับการเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนของพม่าในปี พ.ศ. 2540จันทร์ธร ศรีธัญรัตน์