Browsing by Subject สฤษดิ์ ธนะรัชต์, จอมพล, 2451-2506

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2532กระบวนการเสริมสร้างอำนาจทางการเมืองของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์วรรธิกา ตันติรัตน์ไพศาล
2527การเมืองระบบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการ (?) : จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ตามคำบอกเล่าของอาจารย์ทักษ์ (!)ไม่มีข้อมูล
2539ทุนขุนนางไทย (พ.ศ.2500-2516)รัตพงษ์ สอนสุภาพ
2539บทบาทของรัฐสภาไทยในการตรากฎหมาย : ศึกษากระบวนการ นิติบัญญัติไทยในยุคจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ (พ.ศ. 2500-2506)สุชาติ พันชี
2526รัฐและอุดมการในยุคจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ (2500-2506)ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา
2545สหรัฐอเมริกากับการเปลี่ยนแปลงแนวนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย ในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ : ศึกษาผลกระทบที่มีต่อโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ ทุนเอกชนในประเทศและทุนเอกชนต่างประเทศนินนาท สินไชย
2539แนวคิดของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสินีนาฎ เวชแพทย์