Browsing by Subject สาธารณสุขมูลฐาน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
Issue DateTitleAuthor(s)
2552การมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานสาธารณสุขภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชนและผู้ย้ายถิ่น ในการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่แรงงานต่างด้าวและผู้ติดตามในอำเภอแม่สอด จังหวัดตากจิตรภัทร อันตระกูล
2528การวิเคราะห์การใช้สื่อเพื่อการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยสำหรับประชาชนของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขในกรุงเทพมหานครบุญส่ง แจ้งสว่าง
2526การแพร่กระจายข่าวสารสาธารณสุขในระดับหมู่บ้านเพื่อการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน : ศึกษาเฉพาะกรณีการให้ภูมิคุ้มกันโรคในเขตอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมามันธนา หิมกร
2529ความคิดเห็นของครูและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเกี่ยวกับกิจกรรมสุขศึกษา ในโรงเรียนในการสนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน : การศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดสิงห์บุรีสุกัญญา จงเอกวุฒิ
2545ความคิดเห็นของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำโรงเรียน (อสร.) ต่อบทบาทในการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานของโรงเรียนและชุมชน จังหวัดนครราชสีมาวาสนา วรเรียน
2527บทบาทของพยาบาลวิชาชีพในงานสาธารณสุขมูลฐานตามการรายงาน ของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนภาคเหนือมะลิวรรณ อุ่ยตระกูล
2528บทบาททางวิชาการของอาจารย์พยาบาลที่สนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐานประไพ อุดมวรรณ
2529ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะการเจ็บป่วยของประชากรในชุมชนแออัด ในเขตกรุงเทพมหานครวัน คุซิตา
2540ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการดำเนินงานศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน โดยอาสาสมัครสาธารณสุขในจังหวัดร้อยเอ็ดแสงจันทร์ ศรีทะวงษ์
2528ผลกระทบของการสาธารณสุขมูลฐานต่อการศึกษาพยาบาลในอนาคตวัฒนา วินิตวัฒนคุณ
2543ผลของกระบวนการศึกษาเพื่อสร้างพลังที่มีต่อการพัฒนาแกนนำสุขภาพประจำครอบครัวเยาวดี สุวรรณนาคะ
2551ระบบงานสารสนเทศด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคภรณี ประพันธ์วัฒนะ
2527อิทธิพลของผู้นำหมู่บ้านที่มีต่อการพัฒนาสาธารณสุขขั้นมูลฐาน : การศึกษาเปรียบเทียบบทบาทผู้นำในสามหมู่บ้านของจังหวัดบุรีรัมย์อนันต์ ลิขิตประเสริฐ