Browsing by Subject สุกร -- โรคเกิดจากไวรัส

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 18 of 18
Issue DateTitleAuthor(s)
2011Cloning and Sequencing of Sialoadhesin and CD163 cDNA from Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome virus infected Porcine Alveolar MacrophagesVo Phong Vu Anh Tuan
2012Develoment of ELISA for detecting antibody against influenza A nucleoprotein in pigsKanana Rungprasert
2013Development of a subunit vaccine and Diagnostic assays against porcine circovirus type 2Suphattra Jitiimanee
2014Distribution of porcine circovirus type 2 (PCV2) antigens and pathological changes in testes, seminal vesicles, and prepuce of culled boarsNatthawan Sopipan
2012Effect of Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus (PRRSV) on reproductive performance of gilts and sows in PRRSV-positive herbs with special reference to vaccination and management strategiesEm-on Olanratmanee
2013Genetic Variations of Thai PRRSV after the 2010 HP-PRRSV Outbreak in ThailandKorakrit Poonsuk
2556การตรวจพิสูจน์และศึกษาเปรียบเทียบความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อไวรัส Torque Teno Virus (TTV) ในสุกรประเทศไทย : รายงานวิจัยศุภสวัสดิ์ บุรณเวช
2548การทำลายไวรัสโรคปากและเท้าเปี่อยสเตรนที่มีการระบาดในประเทศไทยด้วยความร้อนสุพัฒนศักดิ์ ศุภารัตน์
2553การผลิตรีคอมบิแนนต์โปรตีนจากบางส่วนของยีนยูนีคซ๊อต 8 ของไวรัสพิษสุนัขบ้าเทียมศุภฤกษ์ นันทวัน ณ อยุธยา
2548การศึกษาชนิดของยุงที่มีศักยภาพในการเป็นพาหะของเชื้อไวรัส พี อาร์ อาร์ เอสในฟาร์มสุกร จังหวัดนครปฐม : รายงานผลการวิจัยรุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช; สุดจิตต์ จุ่งพิวัฒน์
2554การศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมของยีน NSP-2 ของเชื้อไวรัสพีอาร์อาร์เอสที่แยกได้จากสุกรที่ติดเชื้อร่วมของสายพันธุ์อเมริกาเหนือและยุโรปเดชฤทธิ์ นิลอุบล; ธิติมา ไตรพิพัฒน์; ธวัชชัย หุ่นสุวรรณ; กัญจน์ เตมียะเสน
2555การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมส่วนโออาร์เอฟ5ของเชิ้อไวรัสพีอาร์อาร์เอสในฟาร์มสุกรที่ใช้วัคซีนชนิดเชื้อเป็นและผลกระทบต่อศักยภาพการนิวทรัลไลซ์ไวรัส และการผลิตต้นแบบดีเอ็นเอวัคซีนที่มีส่วนประกอบของยีน ORF5 : รายงานการวิจัยเดชฤทธิ์ นิลอุบล; ธิติมา ไตรพิพัฒน์; ธวัชชัย หุ่นสุวรรณ; กัญจน์ เตมียะเสน
2554การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมส่วนโออาร์เอฟห้าของเชื้อไวรัสพีอาร์อาร์เอสที่ทำวัคซีนชนิดเชื้อเป็นภายหลังการระบาดของโรคในฟาร์มสุกรธวัชชัย หุ่นสุวรรณ
2558การใช้เซลล์เพาะเลี้ยงเยื่อบุมดลูกสุกรทดสอบความแตกต่างการตอบสนองต่อพีอาร์อาร์เอสไวรัสสายพันธุ์ชนิดรุนแรงต่างกัน : รายงานฉบับสมบูรณ์สุทธาสินี ปุญญโชต; ฉัตรศรี เดชะปัญญา; สุพจน์ วัฒนะพันธ์ศักดิ์
2551ความหลากหลายของยีนเอ็นเอสพี-2 ของไวรัสพีอาร์อาร์เอสในประเทศไทยรุ่งธรรม เกษโกวิท
2548ผลของไวรัสพี อาร์ อาร์ เอส สายพันธุ์ที่แยกได้ในประเทศไทยต่อประสิทธิภาพของวัคซีนป้องกันโรคอหิวาต์สุกรสว่าง เกษแดงสกลวุฒิ, 2518-
2553พยาธิกำเนิดของไวรัสพีอีดีสายพันธุ์ที่แยกได้ในประเทศไทยหลังจากทำให้อ่อนกำลังผ่านเซลล์เพาะเลี้ยงในลูกสุกรที่ไม่ได้รับนมน้ำเหลืองสิทธิกร ไตรยราช
2553หลักฐานการตรวจพบเชื้อไวรัสเซอร์โคไทป์สอง (PCV2) เชื้อไวรัสพีอาร์อาร์เอส (PRRSV) และเชื้อไวรัสอหิวาต์สุกร (CSFV) ในลูกสุกรดูดนมและอนุบาลจากฟาร์มที่มีปัญหากลุ่มอาการป่วย Post-weaning multi-systemic wasting syndrome (PMWS)คัมภีร์ กอธีระกุล