Browsing by Subject หนังสือพิมพ์กับการเมือง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
2006The image of Thaksin Shinawatra in Bangkok Post and The NationHuong Thi Le Nguyen
2552การกำหนดกรอบเนื้อหาของหนังสือพิมพ์รายวันเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในปีพ.ศ. 2551ทิพย์อนงค์ ตรรกวุฒิวงศ์
2552การกำหนดวาระข่าวสารทางการเมืองในกลุ่มบล็อก โอเคเนชั่นสุปรียา กลิ่นสุวรรณ
2539การศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้คติการหน้าที่ของหนังสือพิมพ์และสัมพันธภาพ ที่มีต่อกันระหว่างนักการเมืองกับนักข่าววิไลลักษณ์ แสงสุขเจริญ
2552ทิศทางความหมายของวาทะที่ปรากฏในกรณีพิพาทปราสาทพระวิหารที่นำเสนอในหนังสือพิมพ์ไทยช่วงรัฐบาลนายกรัฐมนตรีนายสมัคร สุนทรเวชตุลย์ รักเรือง
2516บทบาททางการเมืองของหนังสือพิมพ์ไทยตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ถึงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2พรภิรมณ์ เอี่ยมธรรม
2539บทบาททางการเมืองของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและสยามรัฐในช่วงเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516, 6 ตุลาคม 2519 และ 17-20 พฤษภาคม 2535สำรวย ธรรมโม
2552วาทกรรมการเมืองไทยผ่านภาษาในบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ ระหว่างการชุมนุม 193 วัน ของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยอภิวิชญ์ ไพศาลทรัพย์
2551หนังสือพิมพ์กับกรอบในการสะท้อนระบอบทักษิณวิเคราะห์ตามแนวคิดของนิทเช่นฤมล เกษมสุข
2543เนื้อหาการเมืองในหนังสือพิมพ์รายวันมัทนา เจริญวงศ์