Browsing by Subject ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 58  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2543กระบวนการตัดสินใจเลือกระบบห้องสมุดอัตโนมัติของผู้บริหารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาราม ป้อมทอง
2541กระบวนการตัดสินใจเลือกระบบห้องสมุดอัตโนมัติของผู้บริหารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาราม ป้อมทอง
2551การจัดการความรู้ในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเสาวภา หลิมวิจิตร
2557การจัดการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เปิดให้เข้าถึงได้อย่างเสรีในห้องสมุดมหาวิทยาลัยลมัย ประคอนสี
2542การจัดการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องที่ไม่ใช่วารสารในห้องสมุด สาขาการแพทย์มหาวิทยาลัยของรัฐทิพวรรณ อินทมหันต์
2545การจัดการสิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัยที่เป็นทรัพยากรสารนิเทศพิเศษในห้องสมุดมหาวิทยาลัยวันวิสาข์ พวงสุวรรณ์
2550การจัดบริการเครือข่ายไร้สายในห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุรชาติ พุทธิมา
2553การจัดบริการเสนอแนะทรัพยากรสารนิเทศในห้องสมุดมหาวิทยาลัยอรวรรณ เป้าจัตุรัส
2549การดำเนินงานของห้องสมุดศิลปะในมหาวิทยาลัยของรัฐฉันทมน ทองศิริ
2549การดำเนินงานหนังสือค้างในห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษศิรินทร์ คุโณปการตระกูล
2555การบริหารความเสี่ยงในห้องสมุดมหาวิทยาลัยกนกวรรณ จันทร
2518การบริหารงานและบริการด้านวารสารของห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทยจารุวรรณ ไกรเทพ
2543การประกันคุณภาพกับห้องสมุดอุดมศึกษาสุวิมล ธนะผลเลิศ
2555การประเมินโครงการการจัดการความรู้ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดลณิชดาภา อัจฉริยสุชา
2528การผลิตบัตรรายการโดยวิธีอัดสำเนาของห้องสมุดมหาวิทยาลัย ในกรุงเทพมหานครวิมล กลิ่นหอม
2554การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยทรงพล หนูบ้านเกาะ
2547การมีส่วนร่วมในการเลือกหนังสือเข้าห้องสมุดของอาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสุภัทราภรณ์ กุลภา, 2522-
2527การร่วมมือด้านวารสารและเอกสารโดยคณะอนุกรรมการกลุ่มวารสารและเอกสาร บรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเรืองศรี จุลละจินดา; พิมอัจฉรา ปวนะฤทธิ์
2545การวางแผนกลยุทธ์ สำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏในทศวรรษหน้า (2544-2553)นันทา วิทวุฒิศักดิ์
2545การวิเคราะห์เว็บไซต์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาจิราพร ทัศนานุสิทธิ์, 2514-