Browsing by Subject องค์การการค้าโลก

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 18 of 18
Issue DateTitleAuthor(s)
2542WTO กับการใช้มาตรการฝ่ายเดียวเพื่อคุ้มครองทรัพยากรร่วมของโลก : ศึกษากรณีสหรัฐอเมริกาห้ามนำเข้ากุ้ง และผลิตภัณฑ์จากกุ้งจากประเทศไทยจิราวัลย์ คชฤทธิ์
2557WTO กับมาตรการคุ้มครองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหภาพยุโรป : ศึกษากรณีการบังคับใช้กฎเกณฑ์เกี่ยวกับเชื้อเพลิงชีวภาพของประเทศสเปนจุฬาลักษณ์ ดีแก้ว
2546กระบวนการไต่สวนภายใต้ความตกลงตอบโต้การทุ่มตลาดขององค์การการค้าโลก : ศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการไต่สวนของกฎหมายตอบโต้การทุ่มตลาดของประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกากนกรัตน์ สุขทน, 2520-
2555การระงับข้อพิพาทว่าด้วยมาตรการทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเกิดขึ้นจากความตกลงภายใต้องค์การการค้าโลกและความตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อมเฉพาะในกรณีที่คู่พิพาทเป็นภาคีความตกลงทั้งสองประเภทธนรัตน์ อิภิชาติ
2547การเมืองในการค้าระหว่างประเทศ : ศึกษากรณีการเปิดประชุมการค้ารอบโดฮาขององค์การการค้าโลก, 1999-2001นุชสุพัณ ตัญธนาวิทย์, 2522-
2558ความตกลงขององค์การการค้าโลกกับมาตรการซองบุหรี่แบบเรียบพลอย สีตะสุต
2557ความสัมพันธ์ระหว่างความตกลง WTO กับพิธีสารการเข้าเป็นสมาชิก : ศึกษากรณีการจำกัดการส่งออกแร่ของจีนอรชนันท์ บุญมี
2543นโยบายการแข่งขันภายในกรอบขององค์การการค้าโลก : ศึกษากรณี คดี ฟูจิ-โกดักวราภา วรพิชโยทัย
2545บทบาทของ GATT/WTOในการแก้ไขกรณีพิพาทเรื่องบุหรี่ และกุ้งทะเลระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา (ค.ศ. 1985-1999)เครือวัลย์ ตั้งธรรมสิริกุล
2553ปัญหาทางกฎหมายตาม REACH ในการส่งออกสารเคมีไปสหภาพยุโรป : ศึกษากรณีส่งออกพาราไซรีนศุภลักษณ์ คำพานุตย์
2552ปัญหาและแนวทางการตีความมาตรา 20 (บี) และมาตรา 20 (จี) ภายใต้แกตต์/องค์การการค้าโลกดวงแก้ว นพพรพรหม
2549พลวัตของเวทีการค้าโลก : ความร่วมมือของกลุ่มจี 20 และความล้มเหลวของการประชุมระดับรัฐมนตรีที่แคนคูนอรณิชา จูฑะรสก
2547มาตรฐานการทบทวน (Standard of Review) เกี่ยวกับความเสียหายตามความตกลงว่าด้วยมาตรการปกป้องภายใต้ WTOอมรวไล นิลพานิช, 2522-
2547ระบบกรอบราคาของประเทศชิลีกับความตกลงสินค้าเกษตรขององค์การการค้าโลกนิภาพัฒน์ วงศ์วัฒนะเดช, 2522-
2556รัสเซียและองค์การการค้าโลก:ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกของรัสเซียกรณัฏฐ์ โชติช่วง
2542องค์การการค้าโลกกับกฎหมายเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ของประเทศอุตสาหกรรม : ผลกระทบต่อประเทศไทยดารารัตน์ พุ่มอ่อน
2554องค์การการค้าโลกกับการแก้ไขข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป : ศึกษากรณีพาทการอุดหนุนการส่งออกน้ำตาลของสหภาพยุโรปในช่วงปี ค.ศ. 2004-2009ภัทรพงศ์ สาลักษณ์
2544องค์การการค้าโลกกับมาตรการให้ติดฉลากเพื่อควบคุมสินค้าตัดแต่งพันธุกรรมคณาธิป ทองรวีวงศ์, 2518-