Browsing by Subject อสังหาริมทรัพย์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
2015STRENGTHS AND LIMITATIONS ANALYSIS OF SECOND-HANDED REAL ESTATE DATABASE SYSTEM UNDER THAI REAL ESTATE BROKER ASSOCIATION (TREBA)Nopparat Roongruangphol
2535การกำหนดเงินค่าทดแทนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์สุวรรณ มหัตเดชกุล
2544การบังคับจำนองสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามพระราชบัญญัติการเช่า อสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542จงจิตต์ สุขภารังษี
2551การบังคับชำระหนี้จากทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน : ศึกษากรณีสินค้าคงคลังเป็นหลักประกันคันธรท เจียมพานทอง
2555การวางแผนของผู้เช่าอพาร์ทเมนท์ในการเลือกเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ : กรณีศึกษา พื้นที่เขตห้วยขวางภัทรานิษฐ์ แสงรัฐกาญจนสิน
2558การวางแผนทางการเงินเพื่อที่อยู่อาศัยของบัณฑิตจบใหม่ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพิจิตรา ก้องกิตติงาม
2538การใช้อสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนและสิทธิ ในการเรียกคืนอสังหาริมทรัพย์ของผู้ถูกเวนคืน ตามกฎหมายไทยสันติ ปิยะทัต
2556ขั้นตอนในการลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทญี่ปุ่นและบริษัทสิงคโปร์ในประเทศไทย: กรณีศึกษา บริษัท โคโตบูกิ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และ บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน)บุปผรัตน์ ธนะปัทม์
2558ชื่อเสียงองค์กรของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยณฤณรรณฏ์ มหาอนันตพัฒน์
2537ปัญหากฎหมายในการบังคับจำนองอสังหาริมทรัพย์ระหว่างผู้ร่วมให้สินเชื่อเอื้อนมาศ สุขอาบใจ
2546ปัญหาการบังคับคดีให้ออกจากอสังหาริมทรัพย์ที่เช่าปิยนุช ศรุติพันธ์
2560ผลกระทบจากมาตรการทางกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 335 ศึกษาเฉพาะกรณีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดของบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ซื้อมาจากการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดีภาริตา นุ้ยแดง
2542สิทธิของผู้ขายในสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศซึ่งสินค้าตามกฎหมายไทยสุธารา จรุงเรืองเกียรติ
2560สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร กรณีนิติบุคคลถูกเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ในการประกอบกิจการชไมพร อยู่สุข
2553แนวทางแก้ไขปัญหาการขายทรัพย์สินรอการขาย (NPA) : กรณีศึกษา บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) และบริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (บสก.)อรอนงค์ รอบคอบ
2536แนวทางในการปรับปรุงกฎหมายภาษีทรัพย์สินสุภาพร ยงสุวรรณกุล