Browsing by Subject อาคารสำนักงาน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
2553กระบวนการดำเนินงานปรับปรุงอาคารสำนักงานแบบมีการโยกย้าย กรณีศึกษา ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) อาคารสำนักพหลโยธินกนกศักดิ์ วันประเสริฐ
2554การจัดการงานบำรุงรักษาระบบประกอบอาคารในอาคารสำนักงาน : กรณีศึกษากลุ่มอาคารในเครือเจริญโภคภัณฑ์จักรพันธ์ ปิยะพฤกษพรรณ
2556การจัดการทรัพยากรกายภาพอาคารสำนักงาน ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตรภาณุ สุวรรณอาศน์
2555การดูแลอาคารสำนักงานให้เช่าที่มีผู้เช่ารายเดียวกับผู้เช่าหลายราย โดยมีเจ้าของร่วมกัน : กรณีศึกษา อาคารกลาสเฮ้าส รัชดา และอาคารกลาสเฮ้าส สุขุมวิทศิริลักษณ์ ก่ำศิริ
2551การบริหารทรัพยากรกายภาพ : กรณีศึกษา อาคารสำนักงานวิริยะประกันภัยณัฏฐศิกษ์ บุณยะวัฒน์
2558การบริหารลูกค้าสัมพันธ์สำหรับอาคารสำนักงานมัชฌิมา ขาวปลอด
2527การประเมินอาคารสำนักงานราชการ : การศึกษากรณีตัวอย่างอาคารสำนักงบประมาณ เฉพาะส่วนพื้นที่ใช้สอยหลักมนสิการ ปานิสวัสดิ์
2554การปรับปรุงตกแต่งภายในอาคารสำนักงานธนาคาร ในระหว่างมีการเปิดใช้งาน :กรณีศึกษา อาคารสำนักงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)ชิษณุชา ขุนจง
2554การพัฒนาตัวแปรปรับแก้ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนรวมของหลังคาอาคารที่มีลักษณะสองชั้นพงษ์พิชญ์ จงศุภางครัตน์
2545การพัฒนาโปรแกรมเพื่อช่วยจำลองสถานการณ์ในการออกแบบ การจัดกลุ่มลิฟต์ภายในอาคาร : กรณีศึกษาอาคารสำนักงานให้เช่านลินา องคสิงห
2537การศึกษาเชิงวิศวกรรมของสภาพแวดล้อมที่สบายภายในอาคารสำนักงานโอภาส สามเสน
2550การศึกษาเปรียบเทียบราคาค่าก่อสร้างและการวิเคราะห์ปัจจัยการเสนอราคางานก่อสร้างอาคารของภาครัฐและเอกชนสุพจน์ อุปริมาตร
2553ปัญหาการดูแลอาคารสำนักงาน : กรณีศึกษาอาคารอาร์ เอส ทาวเวอร์ธนะวัฒน์ เผื่อนผึ้ง
2542เกณฑ์พิจารณาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์อาคาร : การเปลี่ยนอาคารพักอาศัยเป็นอาคารสำนักงานกษิดิ สีมานนทปริญญา
2553แนวทางการออกแบบการเชื่อมโยงทางสายตาระหว่างสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกจากหน้าต่างในสำนักงานกัลป์ หอพรสิริ
2548แนวทางการออกแบบปรับปรุงอาคารสำนักงานของรัฐเพื่อการประหยัดพลังงาน : กรณีศึกษาอาคารสำนักงานเทศบาลนคร จ.นครราชสีมาดลยา ศิริปรุ