Browsing by Subject อาจารย์มหาวิทยาลัย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 60  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2545กลยุทธ์การพัฒนาวัฒนธรรมวิจัยของอาจารย์ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐพงษ์พัชรินทร์ พุธวัฒนะ, 2504-
2539การค้นและการได้รับบทความวิชาการที่ใช้อ้างอิง โดยอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติสมสิริ เบญจวรานนท์
2524การจัดการด้านสวัสดิการของอาจารย์ประจำในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนสุดา จารุประกร
2542การนำเสนอแนวทางการพัฒนาอาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปนฤมล ขันสัมฤทธิ์
2553การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพอาจารย์พยาบาล สังกัดมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐวิไลวรรณ ทองเจริญ
2552การพัฒนาระบบการประเมินการปฏิบัติงานสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชน ตามแนวคิดของการประเมินแบบอิงมาตรฐาน และการให้ผลตอบแทนตามสมรรถนะปิยะธิดา ทองอร่าม
2558การพัฒนารูปแบบการออกแบบโครงการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบผสมผสานของชุมชนนักปฏิบัติแบบมีนักวิจัยต้นแบบเพื่อส่งเสริมค่านิยมด้านการวิจัยสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชนเจนจิรา รัตนเพียร
2550การพัฒนาอาจารย์สาขานิเทศศาสตร์ในประเทศไทยสุชาดา แสงดวงดี
2544การวิเคราะห์การอ้างถึงในบทความวิชาการของอาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษาสายฝน เต่าแก้ว
2528การวิเคราะห์ภาระงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์พรเลิศ อ่วมพ่วง
2541การศึกษากระบวนการพัฒนาอาจารย์ ของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยสุวรรณา วังโสภณ
2542การศึกษาการทำวิจัยเป็นทีมของอาจารย์ : การวิจัยรายกรณีสถาบันราชภัฏสวนดุสิตอุมาพร ฟูมั่น
2524การศึกษาการใช้ทรัพยากรห้องสมุดเพื่องานวิจัยและงานเขียน ของคณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สุจิตรา เฟื่องวรรธนะ
2518การศึกษาเปรียบเทียบหน้าที่การงาน ของอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพิศมัย ศรีอำไพ
2538การศึกษาโครงการผลิตและพัฒนาอาจารย์ของทบวงมหาวิทยาลัยนิวัติ ฌัมคนิสรณ์
2528การเปรียบเทียบลักษณะทีพึงประสงค์ของอาจารย์ตามความคิดเห็น ของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีลักษณะเชิงสิทธันต์ต่างกันวชิรา เพ็ญโรจน์
2549การเปิดรับข่าวสารจากสื่อกับการพัฒนาสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศของบุคลากรอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในกรุงเทพมหานครรมณีย์ สงสำเภา
2546การเปิดรับข่าวสารและความพึงพอใจในข่าวสาร เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาของอาจารย์มหาวิทยาลัยในภาคเหนือนิตยา บุญชุ่ม
2526การใช้ทรัพยากรห้องสมุดเพื่องานวิจัยและงานเขียนด้านวิชาการ ของคณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นศรีวรรณ ยอดนิล
2527การใช้ทรัพยากรห้องสมุดเพื่อประกอบการสอนของคณาจารย์ ทางด้านสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พูลสุข น้าสุนีย์