Browsing by Subject อารมณ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 25  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2014Emotion Detection From Faces in Image Sequences Using Facial Point Tracking with Probabilistic Model Estimation with ParticlesThada Jirajaras
2546การกำหนดตนเองในจริยศาสตร์แห่งความอาทรศยามล ภูมิจิตร
2556การประเมินการตอบสนองทางอารมณ์ของผู้ใหญ่ตอนต้นต่อภาพเอกรงค์รุจิรา ห่อกุล
2555การพัฒนาและการสร้างคลังภาพที่สื่อถึงอารมณ์ทางบวกโชคชัย ลาภส่งผล; ทศพร ประไพทอง; ธนนันท์ เจริญสุพัตราชัย
2553การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดภูมิต้านทานทางอารมณ์และจิตใจ สำหรับนักศึกษาปริญญาบัณฑิตวราพร เอราวรรณ์; โชติกา ภาษีผล; ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง
2547การเชื่อมโยงสีกับสภาวอารมณ์ของวัยรุ่นตอนปลายและผู้ใหญ่ตอนต้นซูฟียา เจะอารง, 2522-
2544การแสดงออกทางอารมณ์ของเด็กวัยเรียน เมื่อมีบุคคลสำคัญทางสังคมของตนอยู่ร่วมในสถานการณ์ปรารถนา กระแสสินธุ์, 2519-
2528การแสดงออกทางอารมณ์ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันของนักเรียนมัธยมศึกษา ตามการรับรู้ของตนเองวิภาดา แซ่ตัง
2555ความสัมพันธ์ระหว่างการคิดทางบวกความสุข และความวิตกกังวลในนิสิตนักศึกษาปริญญาตรีที่ได้รับการฝึกการเจริญสมาธิแบบเมตตากนกวรรณ สาธุอยู่ศิริกุล; ธนิตา สถาพร; เรณุกา ทองเนียม
2550ความสัมพันธ์ระหว่างการพึ่งพาทางอารมณ์และความพึงพอใจในชีวิตเบญจิตต์ ตระกูลเงินทอง
2554ความสัมพันธ์ระหว่างความมั่นคงทางอารมณ์ การเผชิญปัญหาแบบมุ่งจัดการกับปัญหา และความสุขในการทำงานจตุวิทย์ กรวิทยโยธิน; นัชชา วรคุณพิเศษ; อภิมุขณ์ ตุรพงษ์
2549บทบาทของอารมณ์ในจริยศาสตร์ของขงจื๊อศากุน ภักดีคำ
2557ประสบการณ์ทางจิตใจในการเข้าร่วมกลุ่มการปรึกษาเชิงจิตวิทยาที่มีศิลปะเป็นสื่อของนิสิตนักศึกษาที่มีแนวโน้มภาวะวิกฤตทางอารมณ์อัจจิมา อาภานันท์
2551ผลกระทบด้านอารมณ์และสังคมในพ่อแม่ที่มีบุตรมีความต้องการพิเศษสุพัตรา วัฒนานนท์
2557ผลของการยืนยันคุณค่าของตนเองต่อปฏิกิริยาตอบสนองการดูถูกโดยบุคคลในกลุ่มและนอกกลุ่มวณัต ประทักษ์วิริยะ; ศิรินทร์ทิพย์ เตยหอม; สุทัตตา กล่อมจิตต์
2546ผลของอารมณ์ ความเกี่ยวข้องส่วนบุคคล และคุณภาพของข้อโต้แย้งต่อการตอบสนองต่อสารโน้มน้าวใจก้อนทอง นนทรีย์วีระชัย
2555ผลของอารมณ์ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ดวงรักษ์ พิสิฐศรัณยู; ธนพร บัวขำ
2560ผลของโปรแกรมการจัดการทางอารมณ์ต่อการทำหน้าที่ของผู้ป่วยจิตเภทอาทิตยา นุ่มเนียม
2554ผลของโปรแกรมฝึกการกำกับอารมณ์ที มีทักษะการทำงานเป็นทีมของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6ปริณดา เลิศศรีมงคล
2540พัฒนาการความเข้าใจอารมณ์ของเด็กไทยวัย 4-8 ปีพจนีย์ สิทธิอำพรพรรณ