Browsing by Subject อาหาร -- การเจือปนและการตรวจสอบ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 18 of 18
Issue DateTitleAuthor(s)
1996Food additive-drug interaction induced mutagens and possible preventionSuyanee Suharitdamrong
2540การพัฒนาชุดตรวจสอบยาปฏิชีวนะตกค้างในน้ำนม โดยวิธีทางจุลชีววิทยากฤติกา ชินพันธ์
2550การพัฒนาชุดตรวจสอบสารเอนโรฟลอกซาซินโดยเทคนิคเอนไซม์ลิงค์อิมมูโนซอร์เบนต์แอสเสย์ปิติกานต์ วงศ์พานิช
2550การพัฒนาเทคนิคการตรวจวัดและอุปกรณ์ปฏิบัติการบนชิพสำหรับตรวจวัดสารตกค้าง ประเภทยาปฏิชีวนะและโลหะปนเปื้อนในอาหาร : รายงานการวิจัยอรวรรณ ชัยลภากุล; นาตยา งามโรจนวณิชย์; ธรรมนูญ หนูจักร; นงนุช เหมืองสิน; ลักษณา ลิ่มสวรรค์
2552การพัฒนาเทคนิคการตรวจวัดและอุปกรณ์ปฏิบัติการบนชิพสำหรับตรวจวัดสารตกค้าง ประเภทยาปฏิชีวนะและโลหะปนเปื้อนในอาหาร : รายงานการวิจัยอรวรรณ ชัยลภากุล; นาตยา งามโรจนวณิชย์; ธรรมนูญ หนูจักร; นงนุช เหมืองสิน; ลักษณา ลิ่มสวรรค์
2551การพัฒนาเทคนิคการตรวจวัดและอุปกรณ์ปฏิบัติการบนชิพสำหรับตรวจวัดสารตกค้าง ประเภทยาปฏิชีวนะและโลหะปนเปื้อนในอาหาร : รายงานการวิจัยอรวรรณ ชัยลภากุล
2556การพัฒนาเทคนิคระดับโมเลกุลเพื่อการจำแนกสายพันธุ์ Listeria innocua โดย High Resolution Melting Analysisกฤตาภรณ์ ถนัดสร้าง
2546การรับรู้เกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหารของผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานครอรสา บุญขันธ์
2539ปัจจัยที่มีผลต่อความตระหนักเกี่ยวกับพิษภัยในอาหารของประชาชนกมนทรรศน์ ไชยมณี
2554ระบบวิเคราะห์ทางเคมีแบบรวดเร็วและแบบพกพาสำหรับตัวอย่างอาหารและน้ำ : รายงานการวิจัยอภิชาติ อิ่มยิ้ม
2549อนุพันธ์ของสารหนูในผลิตภัณฑ์อาหารหมักจากสัตว์ทะเล : รายงานการวิจัยสมใจ เพ็งปรีชา; ปารมี เพ็งปรีชา
2550แผนงานวิจัย : โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลและบริการทางวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาหารฮาลาลพร้อมโครงข่าย : ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล – ปีที่ 3วินัย ดะห์ลัน; เอกรินทร์ สายฟ้า; วนิดา นพพรพันธุ์; จงจิตร อังคทะวานิช; อุบลทิพย์ นิมมานนิตย์; สมนึก กุลสถิตพร; วาริน แสงกิติโกมล; ทิพยเนตร อริยปิติพันธ์; สุพรรณ สุขอรุณ; เปรมทิพย์ ทวีรติธรรม; นันทรี ชัยชนะวงศาโรจน์; เทวิน เทนคำเนาว์; ศิริพร ชื้อชวาลกุล; ประวิตร เจนวรรธนะกุล; ปราณีต เพ็ญศรี; รสลัย กัลยาณพจน์พร; อดิษฐ์ จิรเดชนันทน์; อัครภา จันทร์แจ่ม; สุพัตรา พรชัยสกุลดี; สมปอง เรืองจวง; ชลัยกรณ์ เพ็ชรงาม; กนกนภัส สินเสนาะ
2551โครงการ นวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยทางอาหาร สู่โครงสร้างทางเศรษฐกิจยุคใหม่ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ปี่ที่ 2จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
2550โครงการ นวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยทางอาหารสู่โครงสร้างทางเศรษฐกิจยุคใหม่ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ปีที่ 1 (2550)-
2551โครงการประชุมและเผยแพร่นวัตกรรมและความรู้ด้านความปลอดภัยของอาหาร : รายงานการวิจัยศิริรัตน์ ก๊กผล
2551โครงการวิจัยเรื่องระบบทดสอบควบคุมและกำกับดูแลอาหารดัดแปรพันธุกรรมออนไลน์ : รายงานการวิจัยปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์; จิตรา เศรษฐอุดม; นันทวัน หัตถมาศ
2551โครงการวิจัยเรื่องโมเลกุลดีเอ็นเอเพื่อการพัฒนาการวิเคราะห์คุณภาพและความปลอดภัยแนวใหม่ในวัตถุดิบและอาหารแปรรูป : รายงานการวิจัยปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์; นันทวัน หัตถมาศ; ปาลิตา แปวไธสง; มัลลิกา แก้วดี
2552โครงการวิจัยเรื่องโมเลกุลดีเอ็นเอเพื่อการพัฒนาการวิเคราะห์คุณภาพและความปลอดภัยแนวใหม่ในวัตถุดิบและอาหารแปรรูป : รายงานการวิจัยปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์; นันทวัน หัตถมาศ; ปาลิตา แปวไธสง; มัลลิกา แก้วดี