Browsing by Subject อินเตอร์เน็ต

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 86  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2538Hytelnet : โปรแกรมที่บรรณารักษ์ควรรู้จักสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์
2540Information technology ในอุตสาหกรรมการก่อสร้างโดยใช้อินเตอร์เนตธนิต ธงทอง; วิศณุ ทรัพย์สมพล
2538Internet กับโลกธุรกิจเปล่งศรี อิงคนินันท์; ประจักษ์ พุ่มวิเศษ
2544กรรมวิธีดีเทกลูปและแก้ลูปสำหรับโครงข่ายอินเทอร์เน็ตที่ใช้โพรโทคอล RIPสมหมาย สกุลกิจ, 2520-
2543กลยุทธ์การสร้างตราอินเตอร์เน็ตของเว็บท่าที่นำเสนอด้วยภาษาไทยปรียสรณ์ อาศรัยราษฏร์
2539การตระหนักรู้และพฤติกรรมการรับสื่อโฆษณาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ท ของผู้ใช้บริการเครือข่ายฯวุธินันท์ สุวิมลพันธุ์
2539การถ่ายโอนข้อมูลสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์; อมรรัตน์ ศรีสุรภานนท์
2545การนำเสนอองค์ประกอบของเนื้อหาที่เหมาะสม ในเว็บไซด์เครือข่ายการศึกษาพิมพ์รัฐ วงษ์ดนตรี
2551การนำเสนอเรื่องภาวะโลกร้อนในเว็บไซต์ภาษาไทยและการรับรู้ความเสี่ยงของผู้รับสารเจนติมา เกษมวิชญ์
2546การนำเสนอแผนที่พลวัตผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยซอฟต์แวร์รหัสเปิดภาณุ อุทัยศรี
2540การประเมินการเข้าถึงฐานข้อมูลวัฒนธรรมไทย ที่ใช้ระบบดรรชนีไฮเพอร์ลิงค์กรองทิพย์ ศรีตะปัญญะ
2542การประเมินประสิทธิผลของโครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทยของโรงเรียนมัธยมศึกษาพัชรีภรณ์ บางเขียว
2554การปรับปรุงประสิทธิภาพของโปรโตคอลทีซีพีแรพพิดในเครือข่ายความเร็วสูงนพพร คงวัดใหม่
2548การปรับปรุงสวิตแพ็กเกตที่สามารถทราฟฟิกสองประเภท และรับประกันคุณภาพการให้บริการ โดยเทคนิคเอนเวโลปและการจัดการบัฟเฟอร์อำนาจรัตน์ โสภณธรรมพัฒน์
2544การพัฒนาต้นแบบระบบค้นคืนภาพถ่ายทางอากาศบนอินเตอร์เน็ตอาทิตย์ วงศ์เยาว์ฟ้า
2541การพัฒนามารยาทเครือข่ายของผู้ใช้อินเทอร์เนตนวรัตน์ คุปตานนท์
2553การพัฒนาระบบโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ต (VoIP) บนพื้นฐานของโพรโทคอลเริ่มต้นเซสชัน (ปีที่2)วาทิต เบญจพลกุล
2552การพัฒนาระบบให้บริการข้อมูลแบบจำลองความสูงเชิงเลขสำหรับการแสดงผลบน NASA WORLD WINDสรัญพงศ์ มุสิแก้ว
2544การพัฒนาโปรแกรมการเรียนการสอนโดยใช้แนวการสอนแบบโครงงาน ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนศุภกร เกษกล้า
2551การพึ่งพาและการใช้ประโยชน์ข่าวสารและความรู้ด้านการเกษตรจากสื่อใหม่ของเกษตรกรไทยสุวัฒน์ชัย กิจวรพัฒน์