Browsing by Subject อุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 39  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2016A critical evaluation of investment in an upstream business to supply the current production : a case study of metal shutter door productionsPhumikron Viriyarungrong
2015Assembly line set up for rear lamp cable setTanic Huangteerakul
2004Scheduling model in foundryYanee Dolruedej
2542การควบคุมพัสดุชิ้นส่วนคงคลังจากผู้ผลิตชิ้นส่วนสุขสันติ์ เหล่ารักกิจการ
2544การควบคุมวัตถุดิบคงคลังของโรงงานผลิตสวิตซ์เทิดพันธุ์ เสถียรสวัสดิ์
2548การจัดการระบบแผนการผลิต : กรณีศึกษาโรงงานผลิตชิ้นส่วนและชุดสายไฟยานยนต์มัลลิกา บุญขันธ์
2552การจัดการสินค้าคงคลังสำหรับธุรกิจส่งออกชิ้นส่วนประกอบรถยนต์กฤษฎา โอภาสพงศ์
2558การจัดตารางการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์พิรุณพร พิพัฒนพร
2543การจัดตารางการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์แบบใช้คอมพิวเตร์ช่วย สำหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์สุรสิทธิ์ โสภณชัย
2548การบริหารการจัดซื้อของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์พรประสิทธิ์ เด่นโมฬี
2564การประยุกต์วิธีการแมกซ์ดิฟสำหรับการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้คลังสินค้าสาธารณะในธุรกิจชิ้นส่วนอะไหล่รถนัสรินทร์ ปัญญาวุธ
2549การประยุกต์ใช้ "กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์"และ"ควิกสแกน"เพื่อจัดทำแผนการพัฒนาผู้จัดหา กรณีศึกษาผู้ผลิตรถยนต์บุตรี พุทธชน
2554การประเมินประสิทธิภาพสายโซ่อุปทานอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทยสุรสา บุญทา
2547การปรับปรุงกระบวนการผลิตแม่พิมพ์โลหะของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์วิทย์ วรรณวิจิตร, 2523-
2553การปรับปรุงกระบวนการสำหรับโรงงานผลิตชิ้นส่วนกันสะเทือนของรถยนต์ยุภาพร เนตรโสภา
2548การปรับปรุงการจัดตารางการผลิตในโรงงานผลิตเบรกและคลัตช์ดวงกมล มัทวานนท์
2548การปรับปรุงการบริหารการดำเนินงานขององค์กร กรณีศึกษา : โรงงานผลิตเบรกและคลัตช์รถยนต์ณัฐิกา อินยิ้ม
2543การปรับปรุงคุณภาพของงานประกอบตัวถังรถกระบะนินารถ นิตบงกช
2558การปรับปรุงผังและกระบวนการทำงานในคลังสินค้าของผู้ผลิตชิ้นส่วนป้อนโรงงานประกอบรถยนต์เพ็ญพิสิทธิ์ โตแย้ม
2554การปรับปรุงผังโรงงานผลิตและประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์มนสุภี เวทีกูล