Browsing by Subject อุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 29  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2015Assembly line set up for rear lamp cable setTanic Huangteerakul
2544การควบคุมวัตถุดิบคงคลังของโรงงานผลิตสวิตซ์เทิดพันธุ์ เสถียรสวัสดิ์
2552การจัดการสินค้าคงคลังสำหรับธุรกิจส่งออกชิ้นส่วนประกอบรถยนต์กฤษฎา โอภาสพงศ์
2558การจัดตารางการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์พิรุณพร พิพัฒนพร
2543การจัดตารางการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์แบบใช้คอมพิวเตร์ช่วย สำหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์สุรสิทธิ์ โสภณชัย
2548การบริหารการจัดซื้อของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์พรประสิทธิ์ เด่นโมฬี
2549การประยุกต์ใช้ "กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์"และ"ควิกสแกน"เพื่อจัดทำแผนการพัฒนาผู้จัดหา กรณีศึกษาผู้ผลิตรถยนต์บุตรี พุทธชน
2554การประเมินประสิทธิภาพสายโซ่อุปทานอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทยสุรสา บุญทา
2547การปรับปรุงกระบวนการผลิตแม่พิมพ์โลหะของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์วิทย์ วรรณวิจิตร, 2523-
2553การปรับปรุงกระบวนการสำหรับโรงงานผลิตชิ้นส่วนกันสะเทือนของรถยนต์ยุภาพร เนตรโสภา
2548การปรับปรุงการจัดตารางการผลิตในโรงงานผลิตเบรกและคลัตช์ดวงกมล มัทวานนท์
2548การปรับปรุงการบริหารการดำเนินงานขององค์กร กรณีศึกษา : โรงงานผลิตเบรกและคลัตช์รถยนต์ณัฐิกา อินยิ้ม
2543การปรับปรุงคุณภาพของงานประกอบตัวถังรถกระบะนินารถ นิตบงกช
2558การปรับปรุงผังและกระบวนการทำงานในคลังสินค้าของผู้ผลิตชิ้นส่วนป้อนโรงงานประกอบรถยนต์เพ็ญพิสิทธิ์ โตแย้ม
2554การปรับปรุงผังโรงงานผลิตและประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์Monsupee Wateekul
2555การปรับปรุงระบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันของโรงงานผลิตเพลารถยนต์สุพัฒน์ วงศ์จิรัฐิติกาล
2541การพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ช่วยในการวางแผนกระบวนการผลิตสำหรับกระบวนสร้างรูและกระบวนการกัดกสานติ์ ปิ่นเวหาส์
2553การพัฒนาระบบการฝึกอบรมความสามารถสำหรับพนักงานฝ่ายผลิตในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ประเภทปั๊มขึ้นรูปวัชฤทธิ์ เอกนิพิฐสริ
2541การพัฒนาระบบประกันคุณภาพของผู้ส่งมอบสำหรับชิ้นส่วนที่จัดซื้อ : กรณีศึกษาโรงงานผลิตชุดสายไฟฟ้าประกอบรถยนต์นิสรณ์ เงาเบญจกุล
2554การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินต้นทุนการผลิตชิ้นงานพลาสติกภายในรถยนต์พันธ์นิดา เริงฤทธิ์