Browsing by Subject เกมคอมพิวเตอร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 29  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2012Classifying character's action in role-playing game simulation using resilient backpropagation neural networkPiyachai Eamsukawat
2554การจัดจังหวะแสงจากแอลอีดี เพื่อการจับการเคลื่อนไหวของท่อนแขนสองแขน ด้วยกล้องวีพงศธร ประเสริฐอัมพร
2554การจำแนกระดับการติดเกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยใช้นิวรอลเน็ตเวิร์กสกุลทิพย์ ตุ่ยสิมา
2555การนิยามมาตรวัดคุณภาพด้านการใช้งานของต้นแบบเกมเชิงกายภาพด้วยคุณลักษณะประจำของซอฟต์แวร์อดิศักดิ์ ศรีสุริยสวัสดิ์
2550การปรับความยากง่ายของฉากอย่างอัตโนมัติในเกมประเภทแพลตฟอร์มจากประสิทธิภาพการเล่นของผู้เล่น : กรณีศึกษาซุปเปอร์มาริโอจริยา กำเหนิดนนท์
2551การปรับพารามิเตอร์ของสภาพแวดล้อมแบบปรากฏขึ้นเองในเกมด้วยปัญญาประดิษฐ์ฐณวัฒน์ คำนูณเศรษฐ์
2552การพัฒนาเครื่องฝึกการทรงตัวโดยใช้เกมส์คอมพิวเตอร์สำหรับผู้สูงวัยและผู้ป่วยที่มีความผิดปกติในการทรงตัวมานะ ศรีวิรัตน์
2550การพัฒนาโกสเอไอและเทสเบดสำหรับเกมการต่อสู้โดยใช้อีมูเลเตอร์วรพจน์ ธัญภัทรกุล
2551การวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์สารพันเกม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 : รายงานการวิจัยอรทัย วิมลโนธ; ภคนันท์ อุ่นแจ่ม; ยุรวัฒน์ คล้ายมงคล
2551การศึกษาการปรับปรุงแบบจำลองเพื่อลดการใช้ทรัพยากรในการคำนวณ สำหรับแบบจำลองการปรับระดับความยากง่ายของฉากอย่างอัตโนมัติในเกมประเภทแพลตฟอร์มจากประสิทธิภาพการเล่นของผู้เล่นนิรัช วัชรสถาพรพงศ์
2546การศึกษาพฤติกรรมการใช้เวลาว่างในการทำกิจกรรมนันทนาการ และการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร : รายงานผลการวิจัยศุทธฤทัย เชิญขวัญมา; กัลยา ซาพวง; เอกพันธ์ ฤทธา; เริงศักดิ์ บุญบรรดาลชัย
2553การสร้างปัญญาประดิษฐ์คู่ต่อสู้ที่สูสีกับผู้เล่นในเกมวางแผนแบบผลัดกันเล่นในท้องตลาดกิตติศักดิ์ โพธิศาสตร์
2551การออกแบบเรขศิลป์สำหรับคอมพิวเตอร์เกม ประเภท เกมแสดงบทบาทชวนพ ชีวรัศมี
2553การใช้การปรับอัตราการสร้างทรัพยากรและการปรับปรุงวิธีการตัดค่าน้ำหนักที่สูงในการปรับความยากง่ายของเกมวางแผนการรบแบบตอบสนองทันกาลปิยพจน์ เกษมภักดีพงษ์
2541การใช้สื่อเครื่องเล่นคอมพิวเตอร์ตามห้างสรรพสินค้าของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานครพัทยา เพชรธานินท์
2556ความสัมพันธ์ระหว่างความวิตกกังวลทางสังคม การรับรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ การควบคุมตนเอง กับพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์พัสกร คงสาคร; พิชญ์ โพธิ์กัน; แพรวผกา มุ่งกลาง
2542ทัศนะของนักจิตวิทยาต่อเนื้อหาสื่อวิดีโอเกม และผลกระทบที่มีต่อเยาวชนสุชาดา สัจจสันถวไมตรี
2551ทุนนิยมเสมือนในเกมออนไลน์สุจินดา สุขมา
2554ปัญญาประดิษฐ์สาหรับการส่งบอลโด่งในเกมฟุตบอลแบบสามมิติณัฐวิชช์ ตัญจพัฒน์กุล
2542ผลการเรียนโดยใช้เกมคอมพิวเตอร์อักษรไขว้ ที่มีต่อความรู้ในการใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษ เพื่อการวินิจฉัยทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลน้ำค้าง แสงสว่าง