Browsing by Subject เขตการค้าเสรี

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2548ผลกระทบของข้อตกลงการค้าสตรีต่อการวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ทางการแพทย์ของประเทศไทยพีรดนย์ ตระกูลมีโชคชัย
2550ผลกระทบของร่างความตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) ไทย-สหรัฐอเมริกา : เรื่องการอนุญาโตตุลาการ ภายใต้ศูนย์ระหว่างประเทศเพื่อการระงับข้อพิพาททางการลงทุน (ICSID)เอก ยิ้มฉาย
2554ผลกระทบของเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน ต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนมนต์ชัย ลีลาถาวรสุข
2550พันธกรณีตามข้อบทเรื่องสิ่งแวดล้อมในความตกลงเขตการค้าเสรีทวิภาคี : ศึกษากรณีประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศชิลีรุจิรา ญาณะเหล็ก
2550แนวทางการตีความข้อบทเรื่องแรงงานในความตกลงเขตการค้าเสรี : กรณีศึกษาเขตการค้าเสรีประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศชิลีมนลดา นาคภิบาล
2552แนวทางการเปิดเสรีด้านบริการสาขาสุขภาพภายใต้ร่างความตกลงเขตการค้าเสรีไทย-สหรัฐอเมริกาวทานีย์ เมฆหมอก
2549โครงการวิจัยเรื่อง รูปแบบของความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ OTOP ของการผลิตข้าวเพื่อการรับมือกับการเปิดการค้าเสรี : รายงานฉบับสมบูรณ์ศิริเชษฐ์ สังขะมาน