Browsing by Subject เด็ก

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
Issue DateTitleAuthor(s)
2551การพัฒนาโปรแกรมการป้องกันปัญหาพฤติกรรมเพื่อส่งเสริมความสามารถทางสังคมในห้องเรียนของเด็กวัยอนุบาลเกศิณี ศิริสุนทรไพบูลย์
2546การศึกษาการมีส่วนร่วมในการเล่นสมมติของเด็กวัยอนุบาลบุณฑริกา สุขสบาย
2538การศึกษาเปรียบเทียบการฝึกการสอนตนเองการฝึกการพิจารณาข่าวสาร และการฝึกทำกิจกรรมในเครื่องมือฝึกทักษะการฟัง ที่มีต่อทักษะการฟังข่าวสารเชิงอ้างอิงในเด็กอายุ 5 ปีนิศรา สายันต์วิสุทธิคาม
2510การศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ในครอบครัวตามทัศนะ ของเด็กที่กระทำผิดและเด็กที่ไม่กระทำผิดกฎหมายพิสมัย วิบูลย์สวัสดิ์
2535ความคาดหวังในชีวิตของเด็กเร่ร่อนสุดา ศาสนัส
2557บทบาทของตัวละครเด็กในละครโทรทัศน์ระหว่างปี 2551-2557มังคลารัช ใจตรง
2552บทบาทขององค์กรชุมชนในการป้องกันความเสี่ยงของเด็กและเยาวชน : กรณีศึกษาชุมชนเคหะทุ่งสองห้อง 324 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานครปรวัน จันทรังษี
2548ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความกลัวของเด็กวัยเรียนที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสารภี กาญจนาโรจน์พันธ์
2542ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน เกี่ยวกับยาเสพติดประเภทยาบ้า ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลางอภิรัฐ ถนอมสิงห์
2549ผลการเรียนรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการเร่งสร้างคุณลักษณะที่ดีของเด็กและเยาวชนไทย : การวิเคราะห์พหุระดับและพัฒนาการอวยพร เรืองตระกูล
2545ผลของโปรแกรมนันทนาการที่มีต่อการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย เพื่อสุขภาพของเด็กในสถานสงเคราะห์ชินวัฒน์ คำหวาน
2557อิทธิพลของกลุ่มอ้างอิงต่อพฤติกรรมการบริโภคเสื้อผ้าแฟชั่นของวัยเด็กตอนปลายวิภาวัส อิสราพานิช
2550โครงการเร่งสร้างคุณลักษณะที่ดีของเด็กและเยาวชนไทยสุวิมล ว่องวาณิช