Browsing by Subject เพนนิซิลลิน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2533การควบคุมคุณภาพของเพนิซิลลินอย่างรวดเร็ว : รายงานผลการวิจัยสุวรรณา เหลืองชลธาร
2528การตัดต่อและการแสดงออกของยีนเพนนิซิลิน เอซิเลสจากเอสเคอริเคีย โคไลจรัญญา เงินประเสริฐศิริ
2529การผลิตกรด 6-อะมิโนเพนนิซิลานิกโดยใช้เซล Escherichia coli ที่ถูกตรึงจันทร์เพ็ญ เดชะอำไพ
2552การศึกษาความถูกต้องของการทดสอบการแพ้ยาในกลุ่มผู้ป่วยที่สงสัยว่าจะแพ้ยากลุ่มเพนนิซิลลิน ด้วยชุดทดสอบที่เตรียมขึ้นเอง เปรียบเทียบกับชุดทดสอบจากบริษัทพงษ์ศักดิ์ วังรัตนโสภณ
2528เภสัชจลนศาสตร์ของยาเพ็นนิซิลลินจีในผู้ป่วยที่มีน้ำในเยื่อหุ้มปอดรัชนี โรจน์วิโรจน์