Browsing by Subject เมือง -- การเจริญเติบโต

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 33  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2539การขยายตัวของที่อยู่อาศัยในจังหวัดปทุมธานีบนถนนรังสิต-นครนายกบริเวณคลอง 1 ถึงคลอง 7วัชรพงศ์ บำรุงพืช
2538การควบคุมการขยายตัวตามแนวถนนสายหลักของกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาถนนศรีนครินทร์สุลักษณ์ สังข์รุ่ง
2529การคาดการผลกระทบจากการกำหนดพื้นที่ริ้วสีเขียว : บริเวณพื้นที่ด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครสมพงษ์ จิรบันดาลสุข
2543การติดตามผลการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูเมืองประชานิเวศน์อรรณพ ศรีวาณัติ
2538การประเมินผลความเป็นเมืองหลักของนครเชียงใหม่ศศิธร ยอดมงคล
2549การประเมินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาเมืองปุณณสิน มณีนันทน์
2540การวางแผนพัฒนาการใช้ที่ดินเพื่ออยู่อาศัยในพื้นที่ชานเมือง : กรณีศึกษาเขตมีนบุรีฐนิตา เสือป่า
2546การวิเคราะห์หาพื้นที่เหมาะสมเพื่อรองรับการขยายตัวของอาคารชุดในเมืองพัทยาฐิติรัตน์ ปั้นบำรุงกิจ
2529การศึกษาเพื่อวางแผนการใช้ที่ดินเพื่ออยู่อาศัยในเขตบางกะปิจินตนา นพพันธ์
2529การศึกษาเพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาชุมชนสุขาภิบาลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีณรงค์ พิระภิญโญ
2540การเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยของบุคลากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อมีระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนธีรนันท์ โอภาสสัมพันธ์
2551การเปลี่ยนแปลงเชิงสัณฐานของพื้นที่ศูนย์กลางเมืองชลบุรีพงษ์ศักดิ์ ศรีจูม
2551การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพของเมืองแพร่วันวิสาข์ มหิทธิหาญ
2550การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและองค์ประกอบทางกายภาพของเมืองแม่ฮ่องสอนปัฐมา ชูประเสริฐ
2550ความเชื่อมโยงระหว่างชนบทและเมืองด้านเกษตรกรรมในพื้นที่ขยายตัวของอภิมหานครกรุงเทพ : กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานีตะวันฉาย ฉายาทับ
2550ความเชื่อมโยงระหว่างชนบทและเมืองในพื้นที่ขยายตัวของอภิมหานครกรุงเทพของการค้าในชนบท : กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานีบุลวัชร์ พฤกษานุบาล
2526ความเป็นเมืองกับการเปิดรับสื่อมวลชน : ศึกษาเฉพาะกรณีประชาชนในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดลำปางชลลดา วงศ์วิชัย
2540บทบาทของศูนย์การค้าชานเมือง : กรณีศึกษา พัฒนาการในพื้นที่ด้านเหนือของกรุงเทพมหานครกษมา วรรณศิลป์
2543ประชากรแฝงในพื้นที่เขตเมืองชั้นใน เขตต่อเมือง และเขตชานเมืองของกรุงเทพมหานครเยาวลักษณ์ โชคถาวร
2542ปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบการขนส่งโดยรถตู้ในเขตกรุงเทพมหานครตอนเหนือบุญงาม เอี่ยมศุภวัฒน์