Browsing by Subject แบบจำลองทางวิศวกรรม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2010Modeling pedestrian level of service in developing countriesHidayat, Nursyamsu
2555การพัฒนาแบบจำลองระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์และการประยุกต์ในการคำนวณการไหลของกำลังไฟฟ้าโดยคำนึงถึงการทำงานของอินเวอร์เตอร์สินธุ์ชัย ติลกานนท์
2557การวิเคราะห์แบบไร้เชิงเส้นทางวัสดุของโครงข้อแข็งในระนาบธิติ จุติวิโรจน์
2557การสร้างและวิเคราะห์คุณลักษณะของไมโครแอคชัวเอเตอร์นิกเกิลเชิงไฟฟ้าความร้อนอิทธิพล เจริญบุญญาฤทธิ์
2557ผลของมาตราส่วนของแบบจำลองกายภาพทางชลศาสตร์ต่อการเลือกหินทิ้งในทางน้ำเปิดณัฐ ฮุนพงษ์สิมานนท์
2557พฤติกรรมของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กภายใต้แรงสึนามิและน้ำท่วมอภิชาต วงศ์ดี
2550พฤติกรรมของโครงสร้างสะพานพระรามเก้าโดยวิธีไฟไนต์เอเลเมนต์วรวัฒน์ ยิ่งมโนกิจ
2556แบบจำลองเชิงตัวเลขของระบบปรับอากาศแบบแทนที่ร่วมกับการทำความเย็นแบบแผ่รังสีจากเพดานเฉลิมพล ไผทพฤกษ์