Browsing by Subject แปปิลโลมาไวรัส

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
2009Association between HPV E6 protein and expression of proteins in Np63 familySarita Yanpinit
1997Detection and typing of human papillomavirus in cervical intraepithelial neoplasia (CIN) grade III by PCR and Dot HybridizationMonthon Lertworapreecha
2014DETECTION OF HPV 16 E6 AND HPV 16 L1 PROTEINS BY LATERAL FLOW ASSAYPhitchaya Hunanonthasak
2555การนำส่งเอสไออาร์เอ็นเอโดยตัวพานาโนโพลีเพล็กซ์ เพื่อยับยั้งการแสดงออกของอองโคยีนของไวรัสฮิวแมนปาปิโลมาในเซลล์มะเร็งปากมดลูกภากร สนิทรัมย์
2554การพัฒนาโมเดลสัตว์ทดลองเพื่อศึกษาการรักษาโรคมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีภูมิคุ้มกันบำบัด : รายงานการวิจัยภาวพันธ์ ภัทรโกศล; สุทธิลักษณ์ ปทุมราช; สมชัย นิรุตติศาสน์; ปกรัฐ หังสสูต; มณฑล เลิศวรปรีชา
2555ความชุกของโปรตีนเรติโนบลาสโตมาในมะเร็งศีรษะและลำคอชนิดสความัสเซลล์ที่ไม่ใช่มะเร็งหลังโพรงจมูกและไม่พบการติดเชื้อไวรัสเอชพีวีในผู้ป่วยที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ภานุณัฏฐ์ ม่วงน้อย
2554ความชุกของไวรัสฮิวแมนพาพิวโลมาในมะเร็งศีรษะและลำคอชนิด สแควมัสเซลล์ที่ไม่ใช่มะเร็งหลังโพรงจมูก ในผู้ป่วยอายุไม่เกิน 45 ปีที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ธีรภัทร อึ้งตระกูล
2555ปัจจัยทำนายการยอมรับวัคซีนป้องกันมะเร็งจากเชื้อ HPV ในชายรักชายโชติระวี อินจำปา
2557ปัจจัยทำนายความตั้งใจในการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV ในนักศึกษาชายรักชายสิทธิศักดิ์ เครือพิมาย
2553ฮิวแมนแปบปิโลมาไวรัส ชนิดที่ 16 ในรอยโรคไลเคนแพลนัส อีพิทีเลียล ดิสแพลเซีย และมะเร็งสควอมัส เซลล์ คาร์ซิโนมาในช่องปากของผู้ป่วยไทยกล้าวจี เกตุแก้ว
2555เมทิเลชันของยีน CCNA1 ในเซลล์สายพันธุ์มะเร็งปากมดลูกที่ถูกทรานสเฟกต์ด้วยยีน E7 ของ Human Papillomavirus ไทป์ 16วัชรพงศ์ ภักดีชายแดน