Browsing by Subject โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
2005Export potential of OTOP products : case study of thai silk productsAkkawuth Nitising
2017FACTORS INFLUENCING INTENTION TO PURCHASE LOCAL COMMUNITY PRODUCT ON E-COMMERCE WEBSITE: CASE OF ONE TAMBON ONE PRODUCT (OTOP) IN THAILANDKrittika Akasarakul
2548กลยุทธ์การใช้การสื่อสารมวลชนเพื่อเผยแพร่และสร้างการยอมรับผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์"อริศรา จารุรัตน์
2549การผลิตและต้นทุนการผลิต ผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพร ในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ชวพงษ์ นุ้ยสุข
2552การพัฒนาตัวกลางการค้าเพื่อการส่งออกสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์อรรถสิทธิ์ ทองทั่ว
2549การวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลของนโยบายโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ตามแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนดนัยเทพ ศรีธัญรัตน์
2547การศึกษาวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนของครัวเรือนชนบทเพื่อพัฒนาโครงการผลิตภัณฑ์สาโทพื้นบ้านไทย : หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดนครศรีธรรมราชพิพัฒน์ศร เศรษฐพูธ์
2556การออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีเพื่อพัฒนางานพื้นถิ่นให้เป็นสินค้าระดับชาติโดยใช้แนวคิดการออกแบบอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาผ้าทอมือ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงรายปรัชญ์ หาญกล้า
2544การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" ของเจ้าหน้าที่ อบต.อัญชิสา สรรพาวัตร, 2521-
2551บทบาทธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) ช่วง พ.ศ. 2540-2550 ในการสนองนโยบายของรัฐบาลด้านเกษตรกรเพลิน สุขมา
2549บทบาทผู้นำกับการพัฒนาโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ในทัศนะของสมาชิกกลุ่ม : กรณีศึกษาจังหวัดลพบุรีสุธาวรรณ เทพอารักษ์
2547พะเยาท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์กับความเป็นท้องถิ่น : หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์กับการท่องเที่ยว : รายงานผลการวิจัยปรีชา คุวินทร์พันธุ์
2546ส่วนผสมทางการตลาดของสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทอาหารแปรรูปจากผลไม้นงค์เยาว์ สุวรรณภาศักดิ์, 2519
2561แนวทางการแก้ไขและปรับปรุงมาตรการทางภาษีเพื่อส่งเสริมสินค้าท้องถิ่นไทย (OTOP Extravaganza)อุทัยวรรณ ศักดิ์เดชยนต์
2550โครงการพัฒนาการผลิตโดยมุ่งลดจำนวนจุลินทรีย์เพื่อยืดอายุการวางตลาดของผลิตภัณฑ์ชาญวิทย์ โฆษิตานนท์
2549โครงการวิจัยเรื่อง รูปแบบของความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ OTOP ของการผลิตข้าวเพื่อการรับมือกับการเปิดการค้าเสรี : รายงานฉบับสมบูรณ์ศิริเชษฐ์ สังขะมาน