Browsing by Subject โทรทัศน์เพื่อการศึกษา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 26  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2532TOTE กับการแก้ปัญหาการสอนและการใช้หน่วยโทรทัศน์เพื่อการศึกษากิดานันท์ มลิทอง
2546การดำเนินงานและช่องทางการเผยแพร่รายการ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม วังไกลกังวลทิพาพรรณ รัตนคอน
2515การทดลองสอนวิชาสังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รายการโทรทัศน์ของเทศบาลนครหลวงทิพย์เกสร มุนิกานนท์
2530การนำเสนอรูปแบบการจัดตั้งศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์การศึกษา ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาวัฒนาพร เขื่อนสุวรรณ
2550การนำเสนอรูปแบบรายการโทรทัศน์การศึกษาเรื่องเพศศึกษาสำหรับเยาวชนสรรชัย หนองตรุด
2548การนำเสนอรูปแบบเว็บไซต์โทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางอินเทอร์เน็ตศุภกร เนียมถนอม
2529การผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาในปัจจุบันประศักดิ์ หอมสนิท
2553การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทางไกลวิชาพระพุทธศาสนาโดยบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ 4 MAT และทฤษฎีปลูกฝังนิสัยเพื่อพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตกรุงเทพมหานครลีลาวดี วัชโรบล
2553การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทางไกลเชิงพุทธของสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่อง ดี เอ็ม ซี ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดอย่างมีวิจารณญาณวีระ สุภะ
2509การศึกษาการใช้โทรทัศน์ประกอบการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในชั้นประถมศึกษา ของเทศบาลนครกรุงเทพประณีต โรหิโตปการ
2510การศึกษาทัศนคติของครูโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดพระนคร ที่มีต่อการสอนทางโทรทัศน์ของเทศบาลนครกรุงเทพสุดา วิทยพัฒนา
2551การศึกษาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในรายการโทรทัศน์การศึกษาเชิงโต้ตอบของเยาวชนในกรุงเทพมหานครสุรีย์พร บุญสมภาร
2543การสอนภาษาอังกฤษทางโทรทัศน์ในรายการฟุดฟิดฟอไฟเสาวนี ชินนาลอง
2516การสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับประกาศนียบัตรการศึกษา โดยใช้โทรทัศน์วงจรปิดโอภาส ศรีสะอาด
2525การเตรียมผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาอุดม จะโนภาษ
2522การใช้โทรทัศน์วงจรเปิดเพื่อการสอนโดยมหาวิทยาลัยรามคำแหงประเสริฐศักดิ์ ขัตติยะ
2528ความคิดเห็นของกลุ่มผู้ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา เกี่ยวกับรูปแบบการนำเสนอและเทคนิคการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ เพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพร เจริญสุข
2515ความคิดเห็นของนิสิตสื่อสารมวลชนระดับปริญญาตรี เกี่ยวกับการปรับปรุงรายการโทรทัศน์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาสุรัตน์ เมธีกุล
2525ความคิดเห็นของผู้ชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชวิทยาธร ท่อแก้ว
2516ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่มีต่อการใช้โทรทัศน์วงจรปิดเพื่อการศึกษาพัฒนา เกียรติสมบูรณ์