Browsing by Subject โนรา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
Issue DateTitleAuthor(s)
2538การศึกษาเปรียบเทียบท่ารำโนราของครูโนรา 5 ท่านสมโภชน์ เกตุแก้ว
2556การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ที่สะท้อนถึงความเชื่อหลังความตายของครูโนราวรากร เพ็ญศรีนุกูร
2559การสืบทอดโนราเพื่อการดำรงอยู่ของวัฒนธรรมพื้นบ้าน: กรณีศึกษาโนรายก ชูบัวพัทธานันท์ สมานสุข
2559“คติชนสร้างสรรค์” จากความเชื่อเรื่องครูหมอโนราที่ตำบลท่าแค จังหวัดพัทลุงณัฐวัตร อินทร์ภักดี
2553พัฒนาการของการแสดงโนราสายขุนอุปถัมภ์นรากร (พุ่ม เทวา)จุติกา โกศลเหมมณี
2558วัฒนธรรมโนรา : การดำรงอยู่และการสืบทอดในบริบทของบ้านปลายระไม อำเภอเปิ้นดัง รัฐเคดาห์ (ไทรบุรี) ประเทศมาเลเซียปรียารัตน์ เชาวลิตประพันธ์
2551หลักการแสดงของนางมโนห์รา ในละครชาตรีเรื่อง มโนห์ราพัชรินทร์ สันติอัชวรรณ
2539โนรา : การรำประสมท่าแบบตัวอ่อนธรรมนิตย์ นิคมรัตน์
2539โนรา : รำเฆี่ยนพราย-เหยียบลูกมะนาวสุพัฒน์ นาคเสน
2550โนรา : สัญลักษณ์ พิธีกรรม ตัวตนคนใต้รอบลุ่มทะเลสาบสงขลา ยุคโลกาภิวัตน์นภสมน นิจรันดร์
2542โนราผู้หญิงอรวรรณ สันโลหะ
2549โนราในสถานศึกษาจังหวัดสงขลารวิสรา ศรีชัย