Browsing by Subject โรคเอดส์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 36  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2010Comparison of self-care behavior between HIV/AIDS infected and non-infected mothersNonglak Khamsawarde
1996Serotyping of Hiv-1 subtypes in Hiv-infected individuals at Chulalongkorn hospital and its clinical correlationSasiwimol Ubolyam
2547การดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเอดส์ในโครงการธรรมรักษ์นิเวศน์ จังหวัดลพบุรีถนอมศักดิ์ ทองมั่น, 2518-
2552การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรม โดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของแกนนำ ในการป้องกันและแก้ปัญหาเชื้อเอชไอวีและโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องในชุมชนมุสลิมนิรันดร์ สาโรวาท
2560การพัฒนารูปแบบการสื่อสารความเสี่ยงต่อโรคเอดส์ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติเมียนมาร์ในประเทศไทยสมิทธิ์ บุญชุติมา
2543การย้ายถิ่นข้ามพรมแดนและการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา : กรณีศึกษาอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้วอมรทิพย์ อมราภิบาล; จิราพร วรแสน
2545การรับรู้เกี่ยวกับตนเองและโลกทัศน์ของบุคลากรในองศ์กรเอกชนเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์ : ศึกษากรณีบ้านพักใจ กรุงเทพมหานครโสมรัตน์ หุตาคม
2547การรับรู้เรื่องเอดส์และวัณโรคของประชากรวัยเจริญพันธุ์ในชุมชนแออัด กรุงเทพมหานครอรทัย หรูเจริญพรพานิช
2533การวิเคราะห์เนื้อหาเรื่องโรคเอดส์ในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยสิริวิมล ชาญเวชช์
2539การสื่อสารโรคเอดส์ : ใครคือประชากรที่เข้าไม่ถึงสื่อเอดส์ : รายงานการวิจัยวิไล วงศ์สืบชาติ; พัฒนาวดี ชูโต
2539การเปิดรับสื่อ ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของหญิงมีครรภ์ ที่มาฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์วินิดา ชวนางกูร
2539การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ ผ่านสื่อพื้นบ้านเพลงซอนารีนารถ กิตติเกษมศิลป์
2551การเห็นคุณค่าในตนเอง ความรู้เรื่องโรคเอดส์ และเหตุผลของวัยรุ่นตอนปลายที่มีพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ข้ามคืนพิมพิชา สุพพัตกุล
2543การแพร่กระจายโรคเอดส์ในพื้นที่เขต 10 ของกระทรวงสาธารณสุขวิสาส์ วิเศษจินดาวัฒน์
2546การให้ความรู้โดยเภสัชกรต่อความร่วมมือในการใช้ยาต้านไวรัสเอดส์ ณ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตศุทธินี ตันพงศ์เจริญ
2536ความคิดเห็นในการอยู่ร่วมกันกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีของบุคคลในกลุ่มอายุ ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์สูง : ศึกษาเฉพาะกรณีกรุงเทพมหานครสมศักดิ์ จิตราภิรมย์
2536ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคเอดส์ของผู้มารับบริการ ณ คลีนิคนิรนาม สภากาชาดไทยสมทรง ธีรตกุลพิศาล
2534ความรู้, เจตคติ, พฤติกรรมเสี่ยงกับโรคเอดส์ของนักเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานครสมร อริยานุชิตกุล
2538ความรู้และความพึงพอใจที่ได้จากการชมวีดิทัศน์แบบละคร และแบบสารคดีเรื่องเอดส์ของผู้มาฝากครรภ์ ที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 1ศิริใจ นิพพิทา
2549ความร่วมมือในการใช้ยาต้านไวรัสเอดส์ของผู้ป่วยติดเชื้อเฮชไอวีและเอดส์:การประยุกต์ใช้รูปแบบทรานสทิโอเรทิเคิลกนิษฐา พันธ์ศรีนิรมล