Browsing by Subject โรคเอดส์--การป้องกันและควบคุม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2545การนำเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการเพื่อการป้องกันโรคเอดส์ของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นวิธีเรียนแบบทางไกลในกรุงเทพมหานครจตุพร ลือชัย, 2521-
2538การป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ในชุมชนชนบทภาคเหนือ : แนวคิดและทางเลือกใหม่ : รายงานการวิจัยภัสสร ลิมานนท์; วิชัย โปษยะจินดา; วิภา ด่านธำรงกูล
2541การพัฒนาเครือข่ายการป้องกันโรคเอดส์สำหรับกรรมกรก่อสร้าง เขตกรุงเทพมหานคร : รายงานการวิจัยพวงเพ็ญ ชุณหปราณ
2539การวิจัยประเมินผลกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ในชุมชนชนบทภาคเหนือ : อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ภัสสร ลิมานนท์; วิชัย โปษยะจินดา; วิภา ด่านธำรงกูล; วราภรณ์ บุญศิริ; อรุณ บุญศิริ; จงจิตต์ ใจยอด; วีระศักดิ์ ใจยอด; มนตรี ขันไชย; มณฑกานต์ ขันไชย; พิษณุ รักสกุลกานต์; ปิยะพร ทาคำถา; Griensven, Godfried J.P van; มยุรี นกยูงทอง
2538การศึกษาลักษณะด้านประชากรและพฤติกรรมของสตรีขายบริการทางเพศในประเทศไทย ระยะที่ 2 : รายงานผลการวิจัยเบื้องต้นภัสสร ลิมานนท์; Griensven, Godfried J.P van; ปรียา รุ่งโสภาสกุล; มยุรี นกยูงทอง
2538การใช้สื่อและกิจกรรมให้ความรู้เพื่อรณรงค์การแพร่ระบาดโรคเอดส์ : บันทึกจากงานสนามภัสสร ลิมานนท์; Griensven, Godfried J.P. van; มยุรี นกยูงทอง
2533ความรู้ ทัศนคติ การป้องกันและควบคุม ของทันตแพทย์ไทยต่อโรคเอดส์ และไวรัสตับอักเสบบีดำรงค์ ดำรงค์ศรี; กนกพร พะลัง
2541ผลของการใช้วิธีการเพื่อนบ้านสอนเพื่อนบ้านที่มีต่อความรู้ทัศนคติ และการปฎิบัติในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีของประชาชนในชุมชนลุมพินี: รายงานการวิจัยพวงเพ็ญ ชุณหปราณ; บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร; ภาวนา จงทักษิณาวัตร; พรนิภา ลีละธนาฤกษ์; ภวพร ไพศาลวัชรกิจ; ปรารถนา หมี้แสน; ประดับ แก้วแดง; นารีรัตน์ รูปงาม; ภัสรา จารุสุสินธิ์; วิภาสิริ นราพงษ์; ศิรินภา ชี้ทางให้; บุบผา พวงมาลี; น้ำค้าง แสงสว่าง; นัยนา เตโชฬาร
2534โครงการศึกษาลักษณะด้านประชากรและพฤติกรรมของสตรีขายบริการทางเพศ : การศึกษาเฉพาะกรณีภัสสร ลิมานนท์; เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์; นพวรรณ จงวัฒนา; มยุรี นกยูงทอง