Browsing by Subject โรงพยาบาล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
2558การจัดการที่จอดรถยนต์ของโรงพยาบาล: กรณีศึกษาโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร จำนวน 6 แห่งนวรัตน์ อุดมเวทยนันท์
2547การวิเคราะห์ตัวประกอบสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชนรุ่งอรุณ เกศวหงส์, 2507-
2537การศึกษากิจกรรมการบริหารงานวิชาการของฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครลัดดาวัลย์ ยังเฟื่องมนต์
2545การเปลี่ยนแปลงการใช้สถานบริการของราชการ กรณีตัวอย่างการใช้สถานพยาบาลสันทัด เสริมศรี
2546ความคิดเห็นต่อการเลือกสถานพยาบาลตามโครงการนำร่องเลือกสถานพยาบาลด้วยตนเองของประชาชน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ภายใต้นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าธนพร สุดยอดสุข
2551ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ความสามารถในการทำงานกับผลการดำเนินงานของฝ่ายการพยาบาล ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานครปานดวงใจ ไทยดำรงค์เดช
2548ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วย ภาวะผู้ตามที่มีประสิทธิผลของพยาบาลประจำการ กับประสิทธิผลของหอผู้ป่วย ตามการรับรู้ของพยาบาลประจำการโรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานครพรจันทร์ เทพพิทักษ์
2545ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำที่เป็นแบบอย่างของผู้บริหารการพยาบาล วัฒนธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์ และความเป็นองค์การแห่งสติปัญญาของกลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลรัฐ เขตกรุงเทพมหานครศรีสุภา พิทักษ์วรรัตน์
2546ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะในตน การสนับสนุนจากองค์การ และความสำเร็จในชีวิตตามการรับรู้ของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลทั่วไปพันทิพย์ สีจ๊ะแปง
2553ความหมายของคำว่า "บริการ" ในบทบัญญัติของพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 กับความรับผิดชอบของแพทย์ในโรงพยาบาลของรัฐสกลวรรณ โลณวัณต์
2549ปัจจัยทำนายความสามารถในการปฏิบัติงานของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหมมธุรส เมืองศิริ
2548ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความกลัวของเด็กวัยเรียนที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสารภี กาญจนาโรจน์พันธ์
2546ผลของการเตรียมเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลต่อความกลัวของผู้ป่วยเด็กวัยก่อนเรียนวิภาดา แสงนิมิตรชัยกุล, 2520-
2552สุขภาพองค์การของกลุ่มการพยาบาลเกษร ฟุ่มเฟือย
2540โครงการสำรวจการกำจัดน้ำเสียของโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร : รายงานฉบับสมบูรณ์พักตร์วิมล เพียรล้ำเลิศ; ธงชัย พรรณสวัสดิ์; วินัย สมบูรณ์
2518โครงการโรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง และ การค้นคว้ามาตรฐานการออกแบบโรงพยาบาลทั่วไปศิริทิพย์ อุ่นอนุโลม