Browsing by Subject โรงพยาบาล -- แผนกผู้ป่วยนอก

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2552การประเมินทางเศรษฐศาสตร์การบริการพื้นฐานการให้คำปรึกษาและตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวี แก่ผู้มารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลชุมชนในประเทศไทยยุวดี ลีลัคนาวีระ
2556การลดเวลารอของผู้ป่วยที่แผนกผู้ป่วยนอกณัฐชยา ลายล้อมทอง
2556การออกแบบระบบนัดสำหรับแผนกผู้ป่วยนอกชลิตา พนาวิวัฒน์
2556คุณภาพบริการพยาบาลแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานครวาปี ครองวิริยะภาพ
2557ประสบการณ์ของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเอกชนอุรชิมา จริยานุวัฒน์
2552ปัจจัยทำนายความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพ แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานครจิราภรณ์ รวีพิสุทธิ์
2543ผลลัพท์ของโครงการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยนอกโรคหืด ที่โรงพยาบาลอ่างทองอังคณา มอญเจริญ, 2515-