Browsing by Subject โรงเรียนมัธยมศึกษา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 36  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2543การกำหนดเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนมัธยมศึกษา : กรณีศึกษาพิ้นที่กลุ่มสหวิทยาเขตสามเสนผ่องศรี เงินมูล
2528การนำเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิทยาศาสตร์ สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครสุทิน สกลนุรักษ์
2538การประเมินโปรแกรมพลศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเด่นชัย บูรณสรรค์
2539การประเมินโปรแกรมพลศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกวีระ วงศ์ชัยสิน
2544การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ : กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์วรวรรณ เหมชะญาติ
2549การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเยาวณี เสมา
2553การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมธงชาติ วงษ์สวรรค์
2543การพัฒนารูปแบบการกำหนดขนาดโรงเรียนที่เหมาะสมเชิงเศรษฐกิจของโรงเรียนมัธยมศึกษาประเสริฐ จรรยาสุภาพ, 2504-
2538การพัฒนาเกณฑ์การประเมินโครงการสุขภาพด้านการจัดบริการสุขภาพ ในโรงเรียนมัธยมศึกษาสิริกัญญา พวงสมบัติ
2544การศึกษากระบวนการนิเทศการสอนของหัวหน้าหมวดวิชาในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานครสุดารัตน์ จิรสุขศิริ, 2504-
2543การศึกษาการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรดนตรีไทย ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดวงดนตรีไทยถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสายพิณ พุทธิสาร, 2514-
2546การศึกษาการดำเนินการในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1พุทธชาต ทองกร, 2510-
2552การศึกษาการดำเนินงานวิชาการของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ในโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติสาโรจน์ เทียนใส
2538การศึกษาการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานครรัตนา เชาว์ปรีชา
2535การศึกษาความต้องการของชุมชนไทยมุสลิม ที่มีต่อการบริการของโรงเรียนมัธยมศึกษา : ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนไทยมุสลิม ที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่สุจิตรา แซ่เหล้า
2538การศึกษาความต้องการครูภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาอรวรรณ จำปาแก้ว
2554การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานครเกวลิน ชัยณรงค์
2555การศึกษาแนวทางความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและโรงเรียนกวดวิชาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1วินิธา ขำวิไล
2536การศึกษาแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 12อิทธิชัย ธนเศรษฐ์
2514การสร้างเกณฑ์ประเมินผลเพื่อรองรับวิทยฐานะของโรงเรียนมัธยมศึกษาพวงทอง ไสยวรรณ์