Browsing by Subject โรงเรียนเอกชน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 22  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2555กระบวนการจัดการเรียนรู้และสัมฤทธิผลของนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษ : กรณีศึกษาโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานครพฤกษา ไสยกิจ
2556กลยุทธ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนดนตรีเอกชนนอกระบบกนกวรรณ ศุภสิริโรจน์
2560กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนเอกชนตามแนวคิดองค์การที่สร้างความผูกพันของครูและนักเรียนผาสุก สุมามาลย์กุล
2560กลยุทธ์การพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนเอกชนตามแนวคิดความเป็นพลเมืองดิจิทัลปอส์ ไกรวิญญ์
2553การนำเสนอรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรีสำหรับเด็กปฐมวัยของครูในโรงเรียนเอกชนศราพงศ์ อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา
2516การปรับปรุงและส่งเสริมปอเนาะให้เป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามประกิจ ประจนปัจจนึก
2555การพัฒนาแนวทางการก่อตั้งโรงเรียนศิลปะการเต้นวัลลภา ปัจฉิมสวัสดิ์
2539การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปช่วยวิเคราะห์การลงทุนโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษาวีระ จิตสำราญ
2547การพัฒนาโมเดลความผูกพันต่อองค์กร ของครูโรงเรียนเอกชนวันวิสาข์ แสงประชุม, 2521-
2556การวิเคราะห์การบริหารโรงเรียนเอกชนที่มีความเป็นเลิศในประเทศไทยตามเกณฑ์มาตรฐานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ มัลคอล์ม บอลดริจเกษศิริ กมล
2552การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการที่เป็นเลิศของโรงเรียนอนุบาลเอกชนสุทธนา ฮั่นเกียรติพงษ์
2556การศึกษาการจัดการความรู้ของครูในสถานศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครธิดารัตน์ เสวิกุล
2544การศึกษาการจัดงานนิเทศด้านวิชาการในโรงเรียนเอกชน ในโครงการโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามโครงการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติพนมพร สุนิลหงษ์
2547การศึกษาการใช้หลักสูตรประเภทอาชีวศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนเอกชนนอกระบบพัชรี ศิริประภาพรชัย, 2511-
2529การศึกษาความคาดหวังของผู้ปกครอง ที่มีต่อโรงเรียนและสภาพที่เป็นจริงของโรงเรียนคาทอลิก ในกรุงมหานครสุเทพ ทองมังกร
2557การส่งเสริมความเป็นกัลยาณมิตรของครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานครเชษฐ์ธิดา กิตติสิริเวทย์
2521ขวัญในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนราษฎร์ ในสังกัดกองทัพบกมั่งศักดิ์ ยอดกลกิจ
2546ตัวแปรคัดสรรที่ส่งผลต่อรูปแบบการให้คำปรึกษาของครูคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลัดดา เหลืองศศิพงษ์
2525ปัญหาการสอนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนราษฎร์ ในเขตการศึกษา 1วิภาวดี ยงเจริญ
2558รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำแบบสร้างความผูกพันของผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนนิพัชชา โรจน์รัตนวาณิชย์