Browsing by Subject ใบหน้า

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
Issue DateTitleAuthor(s)
2012Automatic cephalometric landmarks detectionChalermkwan Siripanth
2552การจำลองใบหน้าบุคคลสามมิติผ่านกล้องเดี่ยวที่อยู่นิ่งปฐมพงษ์ เรืองแย้ม
2550การรู้จำใบหน้า 3 มิติแบบไม่แปรเปลี่ยนตามการแสดงออกโดยใช้บริบทรูปร่างมนตรา บัวเพชร
2527การวิเคราะห์ลักษณะใบหน้าคนไทยทั้ง ๓ แบบโดยใช้เกณฑ์ของริกเกทส์ศศิธร สุธนรักษ์
2552การศึกษาความชุกของการตรวจพบไรเดโมเด็กซ์บนใบหน้าของผู้ที่มาตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์วีรุทัย สภานนท์
2559การศึกษาภาพ 3 มิติ ในผู้ป่วยไทยกลุ่มหนึ่ง : ส่วนที่ 1 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยปริมาตรทางเดินหายใจระหว่างเพศชายและเพศหญิง ช่วงอายุ 11-20 ปี และการหาค่าสหพันธ์ของโครงสร้างกะโหลกศรีษะและใบหน้า : ส่วนที่ 2 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยปริมาตรทางเดินหายใจระหว่างเพศชายและหญิง 3 กลุ่มในช่วงอายุ 21-50 ปี : รายงานวิจัยศิริมา เพ็ชรดาชัย; วรรณาภรณ์ ชื่นชมพูนุท
2558การศึกษาลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ของหลอดเลือดแดง perforator ที่บริเวณใบหน้าส่วนกลาง เพื่อผลทางการกำหนดตำแหน่ง entry site สำหรับหัตถการการฉีดสารเติมเต็มเฉลิมขวัญ รุ่งสว่าง
2531การศึกษาลักษณะใบหน้าในแนวดิ่งที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ ในแนวหน้าหลัง ของขากรรไกรล่างต่อขากรรไกรบนสิริมา โกวิทวณิชชา
2552การสร้างภาพใบหน้าคน 3 มิติ จากภาพหลายมุมมองมนัสนันท์ ศรีคำ
2554การเปรียบเทียบมิติทางเดินหายใจส่วนบนในผู้ป่วยจัดฟันไทยกลุ่มหนึ่งที่มีโครงสร้างใบหน้าแบบต่าง ๆบัญชา พรสุขศิริ
2533การเปลี่ยนแปลงลักษณะใบหน้าด้านข้างภายหลังการรักษา ทางทันตกรรมจัดฟันเชนทร์ พฤกษ์คุ้มวงศ์
2542ความสัมพันธ์ของส่วนฐานกะโหลกศีรษะและใบหน้าส่วนบนในโครงสร้างโอเพนไบท์วีระพล รุ่งนิศากร, 2514-
2542ความสัมพันธ์ระหว่างระยะความสูงของส่วนโค้งของกระดูกแอตลาสกับลักษณะโครงสร้างใบหน้าและกะโหลกศรีษะในแนวดิ่งในคนไทยจรีย์ ไพศาลสินทรัพย์, 2513-
2542ระบบการค้นหาภาพอาชญากรชัย สงวนสิน