Browsing by Subject ไทย -- ความเป็นอยู่และประเพณี

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 25  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
1999Pictures of Thailand as reflected in Haiku written by Japanese in ThailandYamamoto, Yoshiko
2556กระบวนการกลายเป็นสินค้าของประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานีกฤตยภรณ์ ตันติเศรษฐ
2558การกลายเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมของพิธีแต่งงานพชรณดา เลิศบางพลัด
2556การจัดการประเพณีท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว : กรณีศึกษาประเพณีแข่งเรือ จังหวัดน่านสักก์สีห์ พลสันติกุล
2540การวิเคราะห์คุณลักษณะไทย คุณค่า และกระบวนการถ่ายทอดศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทย : กระบี่กระบองสุจิตรา สุคนธทรัพย์
2554การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือ : กรณีศึกษาชุมชนเลียบคลองมอญ แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานครนวมณฑ์ อุดมรัตน์
2545การศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของคนไทย กับกระบวนการทางสังคมประกิตของครอบครัวในปัจจุบัน ที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ : รายงานผลการวิจัยพรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์; ธีระพร อุวรรณโณ; เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท์; สุภาพรรณ โคตรจรัส; คัคนางค์ มณีศรี; พรรณระพี สุทธิวรรณ
2555การศึกษาเปรียบเทียบการส่งเสริมความรักชาติระหว่างโรงเรียนสาธิตระดับประถมศึกษาในประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลีสุรธาศิณี ธนบูรณ์กาญจน์
2525การสืบทอดมรดกวัฒนธรรมไทยคึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว.
2541การสื่อสารความเป็นไทยในภาพยนตร์โฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์ สำหรับต่างประเทศของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยศิริมา อยู่เวียงชัย
2513การเปลี่ยนแปลงจารีตประเพณีของบุคคลต่างรุ่น และมีสภาพแวดล้อมทางสังคมต่างกันภุมเรียง อริยกะบุตร
2538ความคิดเห็นของผู้รับสารที่มีต่อแนวคิดเรื่อง "ความเป็นไทย" ในภาพยนตร์โฆษณาที่เน้นความเป็นไทยจากสื่อโทรทัศน์เมญาพิมพ์ สมประสงค์
2548ผลการพิจารณาผลงานชิงรางวัลในเงินทุนภูมิพล ประจำปีการศึกษา 2548 ประเภทเรียงความเรื่อง 60 ปี ปกเกล้าชาวไทย พระสถิตสนิทในดวงใจพสกนิกร ; ประเภทบทความวิชาการเรื่อง อยู่อย่างไทย รู้จักใช้ รู้จักออม-
2546พัฒนาการของความเชื่อเรื่องนาคแถบลุ่มน้ำโขงตั้งแต่ยุคอุรังคธาตุสู่ประวัติศาสตร์ร่วมสมัยสัติยะพันธ์ คชมิตร
2557พิธีสวดนพเคราะห์ : พลวัตของพิธีกรรมประดิษฐ์ในสังคมไทยปัจจุบันประเสริฐ รุนรา
2550ระเบียบวิธีการขับร้องและบรรเลงเพลงลงสรงสมาพร ด้วงไกลถิ่น
2557วิดีโออาร์ต: สัมพันธบท และการตีความผ่านความทรงจำของสังคมกรุงเทพร่วมสมัยจากมุมมองชาวไทย-จีนสมพงษ์ ลีระศิริ
2547วิถีการกินและความเชื่อของคนไทยที่สะท้อนจากชื่ออาหารไทย ที่ใช้ในเทศกาลงานพิธีแบบดั้งเดิมศศิธร สินถาวรกุล
2534สถานภาพการศึกษาเรื่องประเพณีไทย : ประเพณี เกี่ยวกับชีวิตวราภรณ์ จิวชัยศักดิ์
2542สถาปัตยกรรมอีสานร่วมสมัยกิตต์ มักการุณ