Browsing by Subject ไฟฟ้า

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
Issue DateTitleAuthor(s)
2555การประยุกต์ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าความร้อนและความเย็นร่วมสำหรับการจัดการพลังงานในอาคารคเณศ ว่องวิษณุพงศ์
2549การประยุกต์ใช้วิธีเงามัลติโพลกับปัญหาศักย์เชิงซ้อนในสองมิติคามิน ศรีเดช
2554การพัฒนาระบบตรวจวัดและควบคุมระยะไกลสำหรับบ้านอัตโนมัติโดยใช้มาตรฐาน Zigbeeอมรพงศ์ โกฎวิเชียร
2551การพัฒนาเครื่องวัดคุณภาพไฟฟ้าที่สามารถตรวจจับทิศทางของแหล่งกำเนิดฮาร์มอนิกส์และแรงดันตกชั่วขณะได้สกลพงษ์ บูรณะวิทย์
2554การพัฒนาแหล่งจ่ายแรงดันสูงกระแสสลับขนาด 5 กิโลโวลต์ 5 แอมแปร์ที่ปรับความถี่ได้ในช่วง 10 – 500 เฮิรตซ์ จากแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงอธิป สุมนะไพศาล
2549การลดความยุ่งยากของอัลกอริทึมการควบคุมสำหรับตัวชดเชยแรงดันตกชั่วขณะจากมุมมองเชิงปฏิบัติกิตติวัฒน์ เซี่ยงฉิน
2553การวางแผนขยายระบบส่งไฟฟ้าโดยใช้ขั้นตอนวิธีทางพันธุกรรมกริช ยิ้มชื่น
2508การวิจัยสารเทอร์โมพลาสติกที่ใช้เป็นฉนวนไฟฟ้าวิชัย สุวรรณสุขโรจน์
2511การศึกษาความแน่นอนของระบบการทำงานของรีเลย์ ที่ใช้ป้องกันระบบการจ่ายพลังไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงเกษม ใจหงษ์
2541การศึกษาคุณภาพกำลังไฟฟ้าในระบบจำหน่ายวัฒนะ ลิมปนันท์วดี
2554การหาตำแหน่งติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเพื่อเพิ่มความเชื่อถือได้ โดยคำนึงถึงการป้องกันการแยกตัวอิสระของระบบจำหน่ายไฟฟ้านันทิพัฒน์ จิราวรรณสถิตย์
2526การใช้คอมพิวเตอร์วิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลังโดยวิธีไดกอบติค : รายงานผลการวิจัยสุขุมวิทย์ ภูมิวุฒิสาร; จรวย บุญยุบล
2555ขั้นตอนวิธีปรับเปลี่ยนโครงข่ายในระบบส่งไฟฟ้าโดยพิจารณาการจำกัดกระแสลัดวงจร และดัชนีเสถียรภาพเชิงแรงดันคัมภีร์ บุญสุวรรณ
2508สายส่งไฟฟ้าแรงสูงระยะไกล ระหว่างภาคกลางและภาคใต้ของประเทศไทยวิโรจน์ นพคุณ
2539แนวทางพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่แหล่งวัตถุดิบลิกไนต์ของอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า : กรณีศึกษา เหมืองแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปางไพจิต นพรัตน์