Browsing by Subject Adolescence -- Sexual behavior

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
2553การเปรียบเทียบเจตคติต่อการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นตอนต้นและวัยรุ่นตอนปลายยัสมิน เวิลล์นิทซ์; ลลิตา มโนรัตนวงศ์
2554การเลือกเปิดรับข่าวสารเรื่องเพศศึกษาผ่านสื่อมวลชน สื่อ บุคคลของนักเรียนมัธยมต้นในกรุงเทพมหานครกุลญาณินทร์ ศรีดาชาติ
2551การเห็นคุณค่าในตนเอง ความรู้เรื่องโรคเอดส์ และเหตุผลของวัยรุ่นตอนปลายที่มีพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ข้ามคืนพิมพิชา สุพพัตกุล
2557ความชุกของการมีประสบการณ์ทางเพศและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของนักเรียนหญิงอาชีวศึกษานฎาประไพ สาระ
2556ความตั้งใจในการใช้ถุงยางอนามัยของวัยรุ่นตอนกลาง : การศึกษาตามทฤษฎีการกระทำด้วยเหตุผลอธิษฐาน โมทอง; อภิญญา กีรติเมธากุล; อรญา เลิศวัชรา
2555ทัศนคติและการตัดสินใจรับผิดชอบต่อการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ของวัยรุ่นชายที่อยู่ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน บ้านกาญจนาภิเษกณิชา หลีหเจริญกุล
2549ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการออกนัดพบเร็วของวัยรุ่นหญิงทิชากร จิรัฐิติเจริญ
2553ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มนักเรียนชายและหญิงนุชวรรณ์ บุญเรือง
2551ลักษณะบริการให้การปรึกษาปัญหาสุขภาพทางเพศที่ต้องการของนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรีกุลกานต์ ประเสริฐกิจวัฒนา
2557อิทธิพลของปัจจัยทางจิตวิทยาต่อความตั้งใจในการแสดงพฤติกรรมการซื้อถุงยางอนามัย ของกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครชยภูมิ ชูวีระเดช; วัชรพล ศิลาวรรณ; ตะวันรัตน์ รุ่งปัญญารัตน์