Browsing by Subject Adult education

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
Issue DateTitleAuthor(s)
2555การนำเสนอแนวทางการพัฒนาสมรรถนะครูเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในการก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนนภมณฑ์ เจียมสุข
2551การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะในการพัฒนาอาชีพของผู้รับการฝึก กรมพัฒนาฝีมือแรงงานวิรัช คันศร
2555การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงภายในตนเองสำหรับการบำบัดรักษาผู้ติดสุราพงศ์รัชต์ธวัช วิวังสู
2553การพัฒนาหลักสูตรผู้นำออกกำลังกายเพื่อสุขภาพชุมชนสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลยรรยงค์ สมทรง
2554การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดแอนดราโกจีของ มัลคอม เอส. โนลส์ เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน วิธีเรียนทางไกลอุไรวรรณ หว่องสกุล
2555การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธสำหรับแม่ชีไทยนันทภา ปัญญารัตน์
2555การพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาชีพผู้ดูแลสุขภาพในสปากนกพร แสงปัญญารักษ์
2552การศึกษาอัตลักษณ์และการให้ความหมายของการศึกษาเพื่อการพัฒนาพื้นที่ทางการศึกษาในสังคมไทย : กรณีศึกษานักเรียนไทยที่ศึกษาโปรแกรมเตรียมความพร้อม เพื่อสอบวัดระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของสหรัฐอเมริกาในประเทศไทยวรวุฒิ สุภาพ
2526ความคิดเห็นของครูและนักศึกษาผู้ใหญ่เกี่ยวกับหลักสูตร การศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จ พุทธศักราช 2522 ระดับที่ 3-4 หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ ในเขตกรุงเทพมหานครแสวง คำพุด
2536ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ครู และนักศึกษาผู้ใหญ่สายสามัญระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสุกัญญา เพ็งคำ
2513บทบาทของอาชีวศึกษาผู้ใหญ่ในการพัฒนากำลังคน ในอาชีพแขนงต่าง ๆเล็ก ลัธธนันธ์
2555ผลของการใช้เกมคณิตศาสตร์ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาผู้ใหญ่พรชัย เชี่ยวปัญญาทอง
2517ระดับการรู้หนังสือของผู้จบการศึกษาผู้ใหญ่ระดับสองมยุรี ศรีชัย
2517ระดับการรู้หนังสือของผู้สำเร็จการศึกษา จากโครงการแก้ไขการไม่รู้หนังสือแบบเบ็ดเสร็จสมทรง อัศวกุล