Browsing by Subject Body image

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2551การรับรู้ภาพลักษณ์ทางด้านร่างกายและวิถีชีวิตของผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกินมาตรฐานสุนทรี มาคะคำ
2550การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในรูปลักษณ์ของตนเองกับการเปิดรับการแต่งกายตามกระแสนิยมรุจิเรศ เอี่ยมมุทิตา
2556ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเองในการออกกำลังกาย การซึมซับจากวัฒนธรรมสังคมและความไม่พึงพอใจในรูปลักษณ์กับเจตนาที่จะออกกำลังกายพัฐปณิตา จันกลิ่น; วันวิสา พิทักษ์พินิจนันท์; ศิวนาถ รักการงาน
2557ความสัมพันธ์ระหว่างการเซลฟี่และเจตคติต่อการทำศัลยกรรมเสริมความงาม โดยมีการรับรู้ตนเสมือนวัตถุเป็นตัวแปรส่งผ่านกชกร จงเกริกเกียรติ; ฐานิตา ไพรีขยาด; ณภัทร สุวัชราภิสิทธิ์
2551ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในรูปลักษณ์ของตนเองและความวิตกกังวลต่อการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นของวัยรุ่นตอนต้นเพศหญิงพงศ์ธร เลิศฤดีพร
2555ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบความผูกพันกับเจตคติในการทำศัลยกรรมเสริมความงามโดยมีการรับรู้ภาพลักษณ์ทางร่างกายเป็นตัวแปรส่งผ่านชนัญญา ประดิษฐารมณ์; นภัสสร ธีรเนตร; นวินดา แฉล้มวารี
2549ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ด้านรูปร่างและความสัมพันธ์กับความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง ของนักเรียนมัธยมปลาย สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในเขตกรุงเทพมหานครสุชีราพันธ์ ศรีสินทรัพย์
2559อิทธิพลของครอบครัว เพื่อน และสื่อสังคมออนไลน์ ต่อการรับรู้รูปลักษณ์โดยมีอัตมโนทัศน์เชิงโครงสร้างเป็นตัวแปรส่งผ่านชนม์ธนิสา วิวัฒน์วรายศ; บุศรินทร์ โอมพรนุวัฒน์; พัชรพร สะอาดยิ่ง