Browsing by Subject Burn out (Psychology)

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
1992Burnout among professional nurses in Chulalongkorn HospitalPorntip Coowanitwong
2554ความสัมพันธ์ระหว่างการเห็นคุณค่าในตนเอง ภาระงาน ความเชื่อในอำนาจควบคุมกับความเหนื่อยหน่ายในการทำงานธนพล บุญเลิศ; ศศิมาภรณ์ ชื่นอารมณ์; สร้างสรรค์ รัตนสงวนวงศ์
2555ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะมุ่งเน้นความสมบูรณ์แบบกับความตั้งใจในการลาออกของพนักงานโดยมีความเหนื่อยหน่ายในการทำงานเป็นตัวแปรส่งผ่านณัฐฎาภรณ์ ห้วยกรดวัฒนา; รณกร ตั้งมั่นสุจริต; สุกฤตา พรรณเทว
2555บทบาทการส่งผ่านความเชื่อประสิทธิภาพของตน ความเหนื่อยหน่าย และความพึงพอใจงานในโมเดลผลการปฏิบัติงานของครูยุวรี ผลพันธิน
2555ปัญหาการนอนหลับ ความเหนื่อยล้า และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ชลธิชา แย้มมา
2551ผลกระทบของความคุ้นเคยและความเหนื่อยล้าต่อการตัดสินใจประภานิช ประภานันท์
2557ภาวะหมดไฟในการทำงานและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้แทนยาบริษัทยาข้ามชาติวัลลภ วิชาญเจริญสุข
2555อิทธิพลของแหล่งทรัพยากรที่เอื้อต่องานและข้อเรียกร้องในงานต่อความพึงพอใจในงานของพนักงานโดยมีความผูกใจมั่นในงานและความเหนื่อยหน่ายในงานเป็นตัวแปรส่งผ่านผดารัช สีดา