Browsing by Subject Career development

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
2013PROPOSED GUIDELINES FOR ORGANIZING NON-FORMAL EDUCATION TO ENHANCE CAREER DEVELOPMENT FOR UNSKILLED WORKERS IN THE KINGDOM OF CAMBODIASomanita Kheang
2551การพัฒนาความสามารถในการสื่อสารสำหรับบุคลากรผู้มีศํกยภาพสูงในองค์กรเอกชนหทัยพร ทิมสว่าง
2555การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพนักนันทนาการในประเทศไทยฐิติมา ประมลบาล
2551การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะในการพัฒนาอาชีพของผู้รับการฝึก กรมพัฒนาฝีมือแรงงานวิรัช คันศร
2552การพัฒนารูปแบบการพัฒนาคณาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชนขนิษฐา ทรงจักรแก้ว
2554การพัฒนารูปแบบการอบรมครูอนุบาลโดยใช้กระบวนการสืบสอบแบบร่วมมือและการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพแสงโสม กชกรกมุท
2554การพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมเชิงสมรรถนะ เพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของตัวแทนประกันวินาศภัยเอกจิตตรา ใหญ่สว่าง
2550การวิเคราะห์เส้นทางสู่ความสำเร็จในวิชาชีพของผู้บริหารสตรีในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานวลัยพร ศิริภิรมย์
2531การศึกษากระบวนการและการติดตามผลโครงการฝึกอบรมพัฒนาจิตใจข้าราชการตำรวจ กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดเลยสุรศักดิ์ เพิ่มผล
2556การศึกษาการพัฒนาพยาบาลวิชาชีพเข้าสู่ตำแหน่งหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลศูนย์ปราณีต ไชยฤกษ์
2556ความสัมพันธ์ระหว่างการเผชิญปัญหากับสุขภาวะเชิงอัตวิสัยในบุคคลในช่วงระยะเกษียณชนิดา ชโยปถัมภ์; ณัฐนิช มณีวรรณกุล; ณัฐพิชญ์ อินต๊ะนางแล
2544ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ภาวะผู้นำ การสนับสนุนจากองค์การ กับความสำเร็จในวิชาชีพของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานครเพ็ญจันทร์ เมตุลา
2553ผลกระทบของนโยบายการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่มีต่อครูและนักเรียน : การวิจัยแบบผสมสิริวรรณ มีรอด
2552ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นมืออาชีพสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพรศรี ฉิมแก้ว
2557รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานสายอาชีพท่องเที่ยวในประชาคมอาเซียนธนาศิริ ชะระอ่ำ
2553รูปแบบการพัฒนาตนเองและการวางแผนชีวิตวิชาชีพสำหรับนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขนงณภัทร รุ่งเนย