Browsing by Subject Commercial products -- Transportation

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 28  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2017A three-echelon multi-commodity location-routing problemPatanapong Sanghatawatana
2009Estimating freight origin destination matrices using combined commodity flow survey and roadside survey dataWirach Hirun
2011Multi-commodity flow model approach to a crew rostering problemWariya Puttapatimok
2008A Multi-item multi-depot inventory routing problemChayathuch Phuaksaman
2010Price determination model for full truckload operation under uncertaintyThitima Wonginta
2016STATIC ONE-TO-ONE MULTI-VEHICLE PICKUP AND DELIVERY PROBLEM WITH MULTIPLE DEPOTSPaolo Ian Casipit Lucero
2551การประยุกต์ระบบบริหารผลการดำเนินงานสำหรับผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกนันญธพร ห้วยผัด
2556การประเมินทางเลือกรูปแบบการขนส่งสำหรับกลุ่มสินค้าอะไหล่ยานยนต์สุระ พราหมณ์รักษา
2553การประเมินศักยภาพและผลสัมฤทธิ์ของมาตรการภาครัฐในการส่งเสริมกองเรือไทยเฉลิมพงษ์ เสนารักษ์
2555การพัฒนากรอบรูปแบบความร่วมมือของกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางถนนแบบไม่เต็มคันพีรนุช ชูวิทย์สกุลเลิศ
2557การวางแผนจัดสรรรถบรรทุกแบบพลวัตในโครงข่ายกระจายสินค้าเซรามิคชมพูนุช สัตรัตนกุล
2557การวิเคราะห์จำนวนรถขนส่งสินค้าของตัวเองภายใต้ความไม่แน่นอนภควัต นาคเสน
2556การออกแบบระบบซื้อ-ขายความจุรถบรรทุกอตินุช ลิมป์มณีรักษ์
2552การเปรียบเทียบการขนส่งสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ภายในประเทศ ทางถนน ทางราง และชายฝั่งนฤเบศวร์ ทองแดง
2559การเปรียบเทียบศักยภาพการขนส่งสินค้าของเขตเศรษฐกิจพิเศษประเทศไทยณิฐา คุณวงษ์
2551การเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการจัดส่งสินค้า กรณีศึกษาโรงงานผลิตเหล็กแผ่นและเหล็กม้วนนพพล ภคพงศ์พันธุ์
2551การให้บริการทางเว็บของธุรกิจสายเรือในประเทศไทยจิตปรีดา ปัญจนนท์
2553ปัจจัยในการคัดเลือกผู้ประกอบการขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคด้วยรถบรรทุกปิยะกรณ์ สุนทรวัฒน์
2556ระบบการวางแผนซ่อมบำรุงตามรอบเวลาของรถขนส่งที่มีการเดินรถแบบต่อเนื่องจีราภา เวทีกูล
2549ระบบประมวลผลสำหรับการจัดสรรรถบรรทุกแบบพลวัตวิสิษฐ์ มานะวิริยภาพ