Browsing by Subject Computer security

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
Issue DateTitleAuthor(s)
20093D captcha : a new generation of captchaMontree Imsamai
2012Applying double clustering technique for intrusion detection in large-scale logJakrarin Therdphapiyanak
2010Applying virus technology in audio protection mechanismKullapat Theera-angkananon
2012Identification of significant influencers on text-based CAPTCHA verification from personal characteristicsTsheten Tamang
2010Implementation of personal characteristics in computer securityPremchai Phoorivatana
2010Relevancy analysis of vulnerability using metrics based on global public informationRatsameetip Wita
2012Usefulness determination of text-based CAPTCHA in a group of Developing countriesKuenzang Norbu
2553กรอบงานสนับสนุนการวิเคราะห์ช่องว่างตามลำดับความสำคัญของความต้องการความมั่นคงสำหรับองค์กรที่ใช้แบบจำลองวุฒิภาวะความสามารถด้านวิศวกรรมความมั่นคงของระบบ (เอสเอสอี-ซีเอ็มเอ็ม)กมลวรรณ ชวะนานนท์
2555การกำหนดวันหมดอายุของจุดอ่อนในซอฟต์แวร์ระบบปุณธวัช ว่องธวัชชัย
2553การประยุกต์ทฤษฎีเกมในการวิเคราะห์ความปลอดภัยของการจัดเส้นทางแบบเฟ้นสุ่มในโครงข่ายไร้สายแบบเมชที่มีสายอากาศระบุทิศทางภัทร บุญญกาญจน์
2559การประเมินผลกระทบจากการโจมตีชนิดซิบิลในระบบการลงคะแนนธีรพล ศิลาวรรณ์
2553การผสานคุณลักษณะทางสถิติกับนิวรอลเน็ตเวิร์กเพื่อจำแนกผู้ใช้บนข้อความอิสระขนาดสั้นวรุตม์ โรจน์รุ่งวศินกุล
2560การพัฒนากรอบการประเมินและวิเคราะห์แคปช่าแบบข้อความสรรัตน์ ชัยกรไพบูลย์
2555การวิเคราะห์หาปัจจัยและสร้างโมเดลทำนายความเสี่ยงของการเกิดภัยคุกคามความปลอดภัยของระบบสารสนเทศในประเทศไทยอัจกิต อุฒาธรรม
2553การวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบปูมข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่มั่นคงในร้านบริการอินเทอร์เน็ตพีชพล พลพงษ์
2553การออกแบบกระบวนการการควบคุมการเข้าถึงสินทรัพย์องค์กรประเภทสารสนเทศโดยใช้แบบรูปความมั่นคงเมธยา ราชคมน์
2556เครื่องมือสนับสนุนการจัดเก็บและค้นคืนส่วนของเอกสารมาตรฐาน ความมั่นคงสารสนเทศโดยใช้แบบรูปความมั่นคงปรมาภรณ์ ร่วมจินดา