Browsing by Subject Concepts

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 21  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2556กระบวนการสร้างสรรค์ละครเวทีเพื่อการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงมโนทัศน์ของนักแสดงเกรียงไกร ฟูเกษม
2545การประเมินความคิดรวบยอดวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้แผนผังมโนทัศน์วิยะดา ระวังสุข
2560การพัฒนาระบบวินิจฉัยมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในวิชาเคมีโดยใช้แบบสอบวินิจฉัยสามระดับร่วมกับการสะท้อนข้อมูลย้อนกลับด้วยคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4สุรเดช อนันตสวัสดิ์
2555การพัฒนารูปแบบการออกแบบการเล่าเรื่องแบบดิจิทัลโดยใช้ผังมโนทัศน์บนบล็อกเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาปริญญาตรีพลวัฒน์ ธนะจันทร์
2538การพัฒนาวิธีการวินิจฉัยสำหรับตรวจสอบมโนทัศน์ ที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์ศิริเดช สุชีวะ
2542การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมมโนทัศน์ด้านเศรษฐกิจแบบพอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6กาญจนา บุญเรือง
2546การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในวิชาคณิตศาสตร์เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร
2549การส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงสังกัปการวิจัยโดยใช้โมเดลการเรียนรู้ทวิสถานะ : การประยุกต์ใช้กับนิสิตปริญญาตรีคณะครุศาสตร์ศิริวรรณ แก้วฟอง
2527การเปรียบเทียบความเข้าใจมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ห้า ที่มีแบบการคิดต่างกันโสภาพรรณ ศิริรัตน์
2559การเปรียบเทียบคุณภาพของแบบสอบวินิจฉัยแบบสามระดับสำหรับมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ระดับความมั่นใจที่แตกต่างกันมนัสสิริ อินทร์สวาท
2551การใช้แนวคิดด้านการประชาสัมพันธ์ในวิทยานิพนธ์สาขาการประชาสัมพันธ์สุภะรัฐ ยอดระบำ
2522บทบาทของความคิดอเนกนัย และความคิดเอกนัย ในการเรียนรู้มโนทัศน์ไสว เลี่ยมแก้ว
2555ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแอบสแตรกชันที่มีต่อมโนทัศน์และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2นาเดีย กองเป็ง
2551ผลของการพัฒนามโนทัศน์โดยใช้กระบวนการสืบสอบที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1โสมรัศมิ์ ดาหลาย
2549ผลของการสอนซ่อมเสริมตามแนวทฤษฎีซ่อมแซมโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีต่อมโนทัศน์และความคงทนในการเรียนคณิตศาสตร์ศศิวรรณ เมลืองนนท์
2550ผลของการใช้รูปแบบการสอนมโนทัศน์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้หลักการใช้ภาษาไทยและความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2เฉลิมลาภ ทองอาจ
2553ผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอน EIMA ที่มีต่อมโนทัศน์เรื่อง บรรยากาศ และความสามารถในการสร้างคำอธิบายของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นสุรีรัตน์ จุ้ยกระยาง
2553ผลของการใช้รูปแบบวงจรการเรียนรู้ TSOI ที่มีต่อมโนทัศน์เรื่องพันธะเคมีและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสมบูรณ์ รัตนบุญศรีทอง
2533มโนทัศน์เกี่ยวกับโรคเอดส์ของครูสุขศึกษาในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาสุปราณี คุณกิตติ
2550วิวัฒนาการของมโนทัศน์การศึกษาเพื่อสันติภาพในประเทศไทยทัศนีย์ จันอินทร์