Browsing by Subject Condoms

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2556ความตั้งใจในการใช้ถุงยางอนามัยของวัยรุ่นตอนกลาง : การศึกษาตามทฤษฎีการกระทำด้วยเหตุผลอธิษฐาน โมทอง; อภิญญา กีรติเมธากุล; อรญา เลิศวัชรา
2555ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการคุมกำเนิดของนักเรียนอาชีวศึกษาหญิงในเขตกรุงเทพมหานครนฤมล ทาเทพ
2558ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยในกลุ่มชายรักชายผู้ใหญ่ตอนต้นเพชรี ยังประภากร; รักษ์พล สุระขันธ์; ลภัสรดา จันทร์รัศมี
2557อิทธิพลของปัจจัยทางจิตวิทยาต่อความตั้งใจในการแสดงพฤติกรรมการซื้อถุงยางอนามัย ของกลุ่มวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครชยภูมิ ชูวีระเดช; วัชรพล ศิลาวรรณ; ตะวันรัตน์ รุ่งปัญญารัตน์