Browsing by Subject Culture

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
Issue DateTitleAuthor(s)
2013Creativity in preschoolers : the effect of product-based program across culture and socioeconomic statusNussaba Sompanich; Yingpapha Dangprasert
2011The effect of commercialization of culture on the Ifugao youth : a case study of two Ifugao municipalities in Northern Luzon, PhilippinesSandvik, Anniken Renslo
1989Six polemic statements on the inter-relation of culture and economy of material and intellectual production - a Western point of viewNo information provided
2555การพัฒนาตัวบ่งชี้และแบบวัดสมรรถนะข้ามวัฒนธรรมของครู : การทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของการวัดตามภูมิหลังของครูณิชาภา จันทร์เพ็ญ
2555การพัฒนาแบบวัดความฉลาดทางวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนและการทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของการวัดตามเชื้อชาตินัยฬาจิต อบเหลือง
2551ค่านิยมเชิงวัฒนธรรมในโฆษณานิตยสารสตรีพรพิมล เลิศวงศ์วีรชัย
2560จิตรกรรมร่วมสมัยผ่านภาพลักษณ์ตุ๊กตาจีน : ความทรงจำจากบทบาทและสถานภาพของเพศหญิงในวัฒนธรรมไทย-จีนศิริก้อย ชุตาทวีสวัสดิ์
2545รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันราชภัฏกับชุมชนเพื่อพัฒนาด้านวัฒนธรรมสุดารัตน์ ชาญเลขา
2561อัตลักษณ์ของเพลงอีสานประยุกต์ในยุคอีสานใหม่ปาณิส โพธิ์ศรีวังชัย
2550อิทธิพลของสินค้าวัฒนธรรมเกาหลีต่อการรับรู้คนเกาหลี และสินค้าวัฒนธรรมเกาหลีอื่นๆ ของคนไทยกรรณิการ์ ไหมเหลือง
2557แนวทางการสืบสานคุณค่าของอัตลักษณ์สถาปัตยกรรมไทยอัธยานันท์ จิตรโรจนรักษ์
2554แนวทางการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ยศถกล โกศลเหมมณี
2552โลกาภิวัตน์วัฒนธรรม : สื่อกับท้องถิ่นนิยมในวรรณกรรมไทยร่วมสมัยธนิกาญจน์ จินาพันธ์