Browsing by Subject Dispute resolution (Law)

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
2004Enforcement of community-based resolution in criminal casesRakkit Rattachumpoth
2551การพัฒนาระบบระงับข้อพิพาทในอาเซียน : บทเรียนจากระบบระงับข้อพิพาทในภูมิภาคอื่นๆภิญญดา ไรนิเกอร์
2555การระงับข้อพิพาททางภาษีอากรระหว่างรัฐ : ศึกษาความเป็นไปได้ในการนำการอนุญาโตตุลาการมาใช้กับอนุสัญญาภาษีซ้อนของประเทศไทยวรรณชนิต สงวนวงศ์
2555การระงับข้อพิพาทว่าด้วยมาตรการทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเกิดขึ้นจากความตกลงภายใต้องค์การการค้าโลกและความตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อมเฉพาะในกรณีที่คู่พิพาทเป็นภาคีความตกลงทั้งสองประเภทธนรัตน์ อิภิชาติ
2555การระงับข้อพิพาทอากรรังนกอีแอ่นในฝ่ายปกครองชญานิษฐ์ พูลสวัสดิ์
2557ข้อต่อสู้ของรัฐเรื่องการทุจริตในการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศเรื่องการลงทุนจุฬาลักษณ์ พินธะ
2557ความรับผิดชอบและพันธกรณีของรัฐผู้อุปถัมภ์บุคคลและองคภาวะในการทำกิจกรรมบริเวณพื้นที่ : ศึกษากรณีความเห็นแนะนำขององค์คณะว่าด้วยข้อพิพาทพื้นดินท้องทะเลแห่งศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศในคดี หมายเลข 17สุทธิมาศ พยัคฆ์เกษม
2552ปัญหาการระงับข้อพิพาททางภาษีโรงเรือนและที่ดินไกรภพ ภัทรศิษไพศาล
2559ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางภาษีอากรโดยวิธีการไกล่เกลี่ยในชั้นศาลสาริศ พันธุ์นรา
2550ผลกระทบของร่างความตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) ไทย-สหรัฐอเมริกา : เรื่องการอนุญาโตตุลาการ ภายใต้ศูนย์ระหว่างประเทศเพื่อการระงับข้อพิพาททางการลงทุน (ICSID)เอก ยิ้มฉาย