Browsing by Subject Ecotourism

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2007Assessment of tourist site potential and application of environmental management system for ecotourism development in Sri Nan National Park, Nan provinceTatsanawalai Utarasakul
2006Modeling demand for Thai national park ecotourism : a GIS-linked spatial dependent model for Phu Jong Na Yoi National Park, Ubon Ratchathani, ThailandBoonchauy Boonmee
2551การพัฒนาหลักสูตรอบรมกลยุทธ์การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศสำหรับผู้นำท้องถิ่นในภูมิเขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏปัทมาพร ชเลิศเพ็ชร์
2551การศึกษากระบวนการจัดการความรู้โดยชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนันท์ปพร สิทธิยา
2552การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการประกอบกิจการที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบทอาภาพร กระโหมวงศ์
2551ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวของชุมชนอัมพวายานุมาศ สร้อยเสือ
2551ปัจจัยที่มีผลต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของเยาวชนไทยจารุเนตร วิเศษสิงห์
2553แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวพื้นที่โดยรอบอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ศศิวิมล เลิศวสุรัตน์
2552แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนท่าวังผาในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่านสุดศิริ หอมกลิ่น